Poistenie zodpovednosti za výrobok

Zodpovednosť za výrobok

Toto poistenie kryje škodu, ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s dodaním chybného výrobku alebo chybne  vykonanou činnosťou, ktorú si poistený objednal, pokiaľ škoda vznikla zlou kvalitou dodanej veci alebo objednanej činnosti.

Je nutné uviesť, že za chybný sa považuje výrobok, ktorý nezabezpečuje alebo neposkytuje bezpečnosť, ktorú je jeho užívateľ oprávnený očakávať s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane návodu na používanie, údržbu  a celkové zaobchádzanie aké možno rozumne očakávať u takého výrobku i s ohľadom na dobu kedy bol výrobok  daný do obehu.
Read More

Poistenie vývozných úverov a dokumentárnych obchodov

Poistenie vývozných úverov

Poistenie vývozných úverov je typickým poistením finančnej straty. Pojem vývozný úver zahŕňa platobnú podmienku, pri ktorej nastáva v priebehu plnenia obchodu okamžik, kedy vývozná organizácia alebo v jej zastúpení inkasné miesta nedisponujú ani tovarom, ani peňažnou protihodnotou za tento tovar. Ide vlastne  o poistnú ochranu obchodných pohľadávok alebo finančných záväzkov proti stratám z ich nedobytnosti, čím je určitou formou podpory vývozu.
Read More

Dopravné poistenie a poistenie investičných celkov

Poskytuje finančné náhrady za fyzické straty, ktoré vznikli na poistených zásielkach. Poistené sú len vecné škody, teda straty, ktoré vznikli fyzickým zničením, alebo poškodením poistenej veci.

Dopravné poistenie okrem toho kryje len tri druhy majetkovej ujmy:

  • zachraňovacie náklady – sú  spojené  s opatreniami na odvrátenie

hroziacej škody, alebo sú to náklady vynaložené na zábranu zväčšenia rozsahu škody, ktorá už vznikla na poistenej veci (oprava obalu, vysušenie namočeného tovaru). Poisťovne ich hradia len v tom prípade, ak boli vynaložené na nutné a účelné opatrenia a to aj vtedy, keby neboli úspešné. Škoda na zásielke sa hradí len do maximálnej výšky poistnej sumy, ale zachraňovacie náklady sa hradia aj nad poistnú sumu za predpokladu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky o ich účelnosti, úmernosti a nutnosti.

Read More

POISTENIE

Poistenie  patrí   medzi   určité   špeciálne   druhy   prenosu   rizika.Negatívne dôsledky rizika určitej budúcej situácie sa prenášajú na poisťovňu, ktorá podľa podmienok poistnej zmluvy kryje tieto straty buď v plnej miere, alebo čiastočne. Firma, ktorá sa poisťuje, platí samozrejme poisťovni určité poplatky, ktoré sa zahŕňajú do jej nákladov ako poistné.

Pri poistení zahraničných rizík, ktoré majú vzťah k medzinárodnej výmene tovaru, dochádza často k zmene rizika, a to zjavnej, postupnej alebo okamžitej. Uvedené zmeny  môžeme spravidla rozdeliť do dvoch skupín:

sťaženie  rizika –  ide  o   skutočnosť,   ktorá   síce   môže    zmeniť

pôvodne predpokladaný priebeh výmeny tovaru, ale nemusí viesť ku škode. Ide napríklad o prípad, keď sa zdrží vykládka tovaru.

vzrast  rizika –  ide  o  rast   rizika   vyvolaný   v  dôsledku  nových

skutočností, napr. rastom cien lodí, tovaru, kumulácie škôd.
Read More

Ďalšie prístupy k znižovaniu rizik

Nasledujúce prístupy majú charakter určitých všeobecných postupov znižovania rizika.  Spočíva v rozčlenení projektu do niekoľkých etáp. Každá nasledujúca fáza je koncipovaná variantne, to znamená, že je pripravených niekoľko variant pokračovania projektu, pričom voľba pokračovania bude závisieť na výsledkoch predchádzajúcej etapy. Prednosťou tohto prístupu je okrem redukcie rizika i skutočnosť, že zmenšuje nároky na finančné prostriedky potrebné v prvej etape realizácie projektu, pretože sa tieto prostriedky rozkladajú do viacerých fáz. Určité nebezpečenstvo však vzniká z toho, že pri značnej výške nenávratne vynaložených nákladov v počiatočných fázach projektu sa často prejavuje určitá tendencia pokračovať v projekte i pri  jeho relatívne malej výnosnosti, resp. malých predpokladoch na úspech.
Read More

Transfer rizika

Transfer

Je to presun rizika na iné subjekty, napr. dodávateľov, odberateľov.  Realizuje  sa  rôznymi spôsobmi. Uzatváranie dlhodobých kúpnych zmlúv na dodávky surovín, materiálov a polotovarov za dopredu dohodnutých podmienok.

Tieto podmienky zahŕňajú napr. nákup za pevné ceny alebo ceny kĺzavé, ktoré sú určované v závislosti na predajných cenách výrobkov, ktoré sa z danej suroviny vyrábajú. Tento spôsob redukcie rizika však možno použiť len u ekonomicky slabších dodávateľoch alebo v období, kedy majú na trhu  rozhodujúce slovo kupujúci.
Read More

Flexibilita a delenie rizika

Flexibilitou, čiže pružnosťou podnikateľskej činnosti možno znížiť nepriaznivé dôsledky výskytu predovšetkým rizík tržných, ktoré sú spojené s výkyvmi dopytu, zmenami predajných cien, ale aj rizík spojených s dostupnosťou a cenovou hladinou surovín, materiálov a energií  ako aj mnohých ďalších rizík.

Pružnosť podnikateľskej činnosti výrobného charakteru možno zaisťovať viacerými spôsobmi. K najvýznamnejším patrí voľba výrobného zariadenia či  technológie, ktoré nie sú úzko špecializované, ale majú univerzálny charakter.

Prednosti  univerzality sa v tomto prípade prejavujú v schopnosti:

Zníženie určitých podnikateľských rizík prostredníctvom pružnosti možno dosahovať spravidla len za cenu zvýšených nákladov. Toto zvýšenie vzhľadom k výraznej špecializácii dosahuje priemerne 40%. No aj napriek tomu sa podnikateľom doporučuje, aby bola pružnosť   zabudovaná do každého významnejšieho podnikateľského rozhodnutia, čím bude zaistený významný faktor ich podnikateľského úspechu. Dosiahnutá podnikateľská pružnosť sa prejavuje predovšetkým v skrátení doby, počas ktorej je firma schopná reagovať na zmeny trhu.

Delenie rizika

Pri využití tohto postupu sa riziko rozdeľuje medzi dvoch alebo viacerých účastníkov, ktorí sa spoločne podieľajú na realizácii konkrétnej podnikateľskej činnosti.
Read More

POSTUPY ELIMINÁCIE RIZÍK

Riziko vyskytujúce sa v zahraničnom obchode ako aj riziko celej podnikateľskej činnosti nie je pevne dané, ale manažér či podnikateľ  ho môže uplatnením vhodných postupov a opatrení znížiť, alebo vo veľmi výnimočných prípadoch celkom eliminovať. Postupy znižovania rizika sú zamerané na odstránenie alebo elimináciu príčin vzniku rizika a tým aj na zníženie nepriaznivých dôsledkov rizika.

Prístupy eliminácie rizík môžeme rozdeliť do dvoch skupín na:

Ofenzívne stratégie

Tieto spôsoby redukcie rizika sa sústreďujú na určitú prevenciu rizika. Do tejto skupiny môžeme zaradiť činnosti, cieľom ktorých je pôsobenie na vlastné príčiny vzniku rizika tak, aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu rizikových situácií, ktoré by mali nepriaznivé dôsledky na úspech  realizácie podnikateľského zámeru, resp. aby sa eliminovali rizikové situácie s veľmi nepriaznivými efektmi  alebo aby sa  znížila veľkosť nepriaznivých efektov.
Read More

Inflačné riziko a právne riziká

Predstavuje možnosť, že podnikateľský subjekt utrpí  stratu  alebo dosiahne zisk v  dôsledku inflačného vývoja.  Typickým príkladom  je ovplyvňovanie  úverových vzťahov, pri ktorých práve v dôsledku  inflačného  vývoja  príslušnej  meny veriteľ stráca tým, že pri nezmenenej nominálnej čiastke nezískava ekvivalent pôvodne poskytnutej hodnoty dlžník na druhej strane získava tým, že v reálnej hodnote spláca menej oproti predpokladu.

Inflačné riziko

Inflačné riziko má významný vplyv na vývoj štruktúry ekonomiky jednotlivých  krajín  a   prináša  so  sebou  závažné  sociálne Read More

Osobitné druhy rizik

Spočíva v zmenách výmenných kurzov medzi menami zmluvných partnerov, prípadne medzi domácou menou a treťou menou, v ktorej má byť záväzok vyrovnaný. Zmeny menových kurzov môžu mať kladný, alebo záporný vplyv na predpokladaný výsledok, t.j. môže dochádzať ku kurzovým stratám, ale aj ku kurzovým ziskom.

Predvídanie menového vývoja je veľmi obtiažne, pretože mnohokrát nie je len výsledkom vývoja ekonomických faktorov, ale v niektorých situáciách predovšetkým faktorov neekonomických, ktorých intenzita a smer pôsobenia sa v budúcnosti nedá predvídať. Na kurzové výkyvy pôsobia predovšetkým tieto činitele:

Ekonomické faktúry

Read More