Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Súčasne so vstupom do Európskej únie (EÚ) sa Slovenská republika stala členom Európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area, skratka EEA), do ktorého patria aj krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytnú v období od 1. mája 2004 do 30. apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej sume 13,36 miliónov EUR. Počas obdobia piatich rokov bude Slovenskej republike poskytnutá celková suma 67 mil. EUR, pričom 95% tejto sumy bude poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva.
Read More

Kategorizácia investičných projektov

V záujme ekonomického rozvoja SR boli stanovené preferencie poskytovania štátnej pomoci pre investície do špecifických oblastí. Tieto preferencie sú v súlade s Národnou stratégiou podpory priamych zahraničných investícii, ktorá umožňuje poskytnúť vyššie percento pomoci odvetviam hospodárstva, ktorých rozvoj je prioritným záujmom Slovenskej republiky (služby s vysokou pridanou hodnotou – vývojové a IT softwarové centrá a pod.) a naopak obmedzuje pomoc pre odvetvia hospodárstva, ktoré sú z hľadiska tvorby pridanej hodnoty a hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky menej atraktívne (montáž, distribučné centrá a pod.).
Read More

Poskytovanie príspevku na novovytvorené pracovné miesta

Príspevok na novovytvorené pracovné miesta je možné Investorovi poskytnúť v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úhradu mzdových nákladov za obdobie maximálne 2 rokov a to na každé pracovné miesto vytvorené v súvislosti s realizáciou projektu do 5 rokov od začatia realizácie projektu, maximálne však do 3 rokov odo dňa ukončenia investície do projektu. Príspevok na novovytvorené pracovné miesto môže byť poskytnutý maximálne v nižšie stanovenej výške, pričom Investor je zároveň povinný novovytvorené pracovné miesto udržať po dobu najmenej 5 rokov od okamihu jeho vytvorenia
Read More

Kritériá oprávnenosti výdavkov

Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z národných verejných zdrojov určených na spolufinancovanie projektov ESF, t.j. zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov regionálnej alebo miestnej samosprávy, môžu byť hradené len oprávnené výdavky.

Aby bol výdavok považovaný za oprávnený, musí spĺňať nasledovné základné kritériá:

 1. Dátum uskutočnenia výdavkov – výdavok sa musí jednoznačne týkať aktivity projektu a musí byť vynaložený v období realizácie projektu, nie pred alebo po schválenom období trvania projektu. Schválené obdobie trvania projektu je uvedené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom a konečným prijímateľom/príjemcom pomoci.
 2. Read More

Dodatočné kritériá pre poskytnutie daňovej úľavy

V prípade, že Investor bude požadovať poskytnutie daňových úľav, musí okrem základných podmienok stanovených v týchto Pravidlách splniť kritériá stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmä v zákone č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení a zákone č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v platnom znení. Ku dňu prijatia týchto pravidiel sú to najmä nasledovné kritériá:
Read More

Výzvy na predkladanie projektov

Výzvy na predkladanie projektov obsahujú základné informácie o podmienkach predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako napr.

 • celkový objem alokovaných finančných prostriedkov,
 • časový harmonogram prijímania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
 • účel opatrenia/schémy štátnej pomoci,
 • opis oprávnených aktivít,
 • pokyny a formuláre pre žiadateľov,
 • spôsob poskytovania informácií pre žiadateľov a ďalšie.

Read More

Oprávnení žiadatelia pre čerpanie Eurofondov

Oprávnení žiadatelia

O poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu môžu na základe výziev žiadať inštitúcie verejného, súkromného a tretieho sektora (napr. samosprávne kraje a miestna samospráva, inštitúcie štátnej a verejnej správy, stredné/stredné odborné školy, vysoké školy, univerzity, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, obchodné komory, profesijné zduženia a združenia zamestnávateľov, malé, stredné a veľké podniky).
Read More

Európske projekty

Európsky sociálny fond podporuje rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom národných projektov alebo tzv. dopytovo orientovaných projektov.

Národné projekty

Národné projekty realizujú inštitúcie na celonárodnej úrovni.

Riadiaci orgán alebo Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom priamo oslovuje inštitúcie, tzv. konečných prijímateľov s návrhom na realizáciu zadefinovanej aktivity. Priame zadanie aktivít môže byť uplatnené iba v tom prípade, ak realizáciu aktivít konečným prijímateľom stanovuje zákon.
Read More

Platobné inštitúcie

Rozlišuje sa medzi platobným orgánom a plaobnými jednotkami.

Platobný orgánMinisterstvo financií SR – je zodpovedné za finančnú kontrolu finančnej pomoci z EÚ a za finančnú kontrolu orgánov štátnej správy pôsobiacich v tomto procese.

Platobný orgán je zodpovedný za:

 • koordináciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov
 • koordináciu platobných jednotiek, riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pri fin. Riadení ŠF,
 • vykonávanie kontrol na všetkých úrovniach finančného riadenia,
 • príjem prostriedkov EÚ, prevod finančných prostriedkov štrukturálnych fondov na príjmový účet príslušného ministerstva,
 • prevod finančných prostriedkov ŠF konečnému prijímateľovi pomoci prostr. Platobnej jednotky.

Read More