Frederick Winslow Taylor (20. marec 1856 – 21. marec 1915)

Pri svojej práce v továrni videl, že robotníci používajú rôzne spôsoby vykonávania rovnakej práce, a že sa nijaká alebo len veľmi malá pozornosť venuje tomu, či má robotník na danú prácu potrebné schopnosti a danosti. V dôsledku toho bola výkonnosť robotníkov nízka, robotníci sa snažili robiť čo možno najmenej a dosiahnuť pokiaľ možno čo najvyššiu mzdu. Taylor dospel k názoru, že vedeckým prístupom je možné zvýšiť výkonnosť robotníkov. Zameral sa na skúmanie človeka predovšetkým ako objektu riadenia, t.j. na možnosť zvýšiť účinnosť práce robotníkov. Jeho cieľom bolo maximalizovať výsledok ich práce pri minimalizácii jej spotreby. Za dôležitú skutočnosť pokladal materiálnu motiváciu robotníkov. Človeka chápal ako ekonomickú bytosť, ktorú motivujú predovšetkým peniaze. Vypracoval normovanie práce, chcel zvýšiť produktivitu práce robotníka prostredníctvom štandardizácie nástrojov a metód práce. Snažil sa zjednodušiť pracovné úkony, aby pracovníci vykonávali najjednoduchšie pohyby. Preto presadzoval dôslednú deľbu medzi fyzickou prácou (robotníkom) a duševnou prácou (riadením). Read More

Sektorový operačný program Ľudské zdroje – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

– rieši problém nezamestnanosti cez podporu znevýhodnených občanov na trhu práce a zlepšenie šancí v zamestnaní.

– pre čerpanie podpory z programu sú oprávnené územia siedmych samosprávnych krajov Slovenska a to: Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského, Košického samosprávneho kraja.

– spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF)
– priority programu sú zamerané na rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie rovnosti príležitostí na trhu práce a zvyšovanie kvalifikácie zamestnaných občanov. Read More

Rozdeľovanie a znovurozdeľovanie dôchodkov (bohatstva) – subdeterminant spotreby a úspor

Spotreba nie je ovplyvňovaná len výškou dôchodkov resp. bohatstva, ale aj rozdelením týchto dôchodkov resp. bohatstva.

S týmto rozdeľovaním dôchodkov sa vyskytuje problém dôchodkovej nerovnosti, ktorú niekto akceptuje ako výsledok fungovania trhu, a niekto odsudzuje a navrhuje zasahovať do rozdeľovania a zmierniť tak túto nerovnosť.

Prehľad argumentov pre a proti zasahovaniu do rozdeľovania je bližšie uvedený v diele Teórie spotreby, úspor, investícií a vládnych výdavkov.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Najzložitejšie je nájsť konsenzus medzi týmito prístupmi, aby neboli demotivačné ani pre jednu stranu, ktorej sa to týka.Existujú rôzne názory na to čo spôsobuje vyššiu spotrebu. Či je  to vyššia dôchodková nerovnosť alebo nižšia dôchodková nerovnosť. Read More

ČLENENIE RIZÍK V ZAHRANIČNOM OBCHODE

Komerčné riziká

Tieto riziká vyplývajú z nebezpečenstva, že zahraničný partner nedodrží uzavretú zmluvu buď preto, že nie je ochotný, alebo preto, že nie je schopný  kontrakt dodržať. Sú dané nesolventnosťou partnera, oneskorením  alebo odmietnutím platby, spreneverou. Príčinou, prečo tak môže jednať i solídny partner je vznik vnútornej nestability firmy,  platobná neschopnosť ďalších odberateľov, priemyselná nehoda alebo importérova strata rozhodujúceho zákazníka.

Všeobecne je intenzita dopadu komerčných rizík na jednotlivé zahranično-obchodné operácie daná dvoma faktormi:

Read More

Stratégia v potravinárskom podniku

Olenol, a. s.

Olenol, a. s. je potravinársky podnik, ktorý sa zaoberá najmä vývojom, výrobou a odbytom jedlých rastlinných olejov a tukov. Strategické rozhodovanie je sústredené do predstavenstva a dozornej rady. Predstavenstvo je personálne totožné s vrcholným vedením podniku. Medzi hlavné témy jeho rokovanie patrí nákup hlavnej suroviny a predaj hotových výrobkov. Od nich sa odvíjajú ďalšie témy, predovšetkým investície, ktoré takmer v celom rozsahu mieria do rozvoja výrobných technológií. Významnou investíciou bolo rozšírenie výrobnej kapacity jedlých olejov, ktorému predstavenstvo venovalo až 50 % rokovacieho času. Zvažoval sa spôsob financovania, najvhodnejší čas nákupu, návratnosť investície a vplyvy na finančné ukazovatele, obchodných partnerov a konečných spotrebiteľov. Read More

Vývoj manažmentu

Počiatkybsúčasného manažérskeho myslenia sú obyčajne spájané s prvými teoretickými prácami praktikov – manažérov priemyslových podnikov z konca v 19. a začiatku 20. storočia. Avšak problematika riadenia činnosti ľudí zaujímala mnohých mysliteľov už dávno pred tým. Už v tých časoch, keď ľudia začali vytvárať organizované skupiny za účelom splnenia svojich spoločných i individuálnych, ekonomických i mocenských cieľov, ktoré by ťažko dosiahli ako jednotlivci, sa stalo riadenie nevyhnutným prostriedkom na zabezpečenie koordinácie individuálneho úsilia na splnenie vytýčeného cieľa.

Historické korene moderného manažérskeho myslenia

Read More

Programovanie a programové dokumenty v SR

Podporu zo štrukturálnych fondov neprideľuje priamo Európska komisia. Schváleniu EK podliehajú programové dokumenty., ktoré predkladajú vlády jednotlivých krajín.

Proces tvorby programových dokumentov sa nazýva programovanie. V rámci procesu programovania sa na základe analýzy stavu ekonomického a sociálneho rozvoja stanovujú ciele a priority čerpania štrukturálnej pomoci EÚ, ktoré sú v programových dokumentoch.

Implementácia schválených programov nie je závislá od prijatia finančných prostriedkov od EK. Členské štáty môžu začať realizovať schválené programy skôr, ako EK poukáže platby. Read More

Bohatstvo – základný determinant spotreby a úspor

Na rozdiel od dôchodku, ktorý je tokovou veličinou, bohatstvo je stavovou veličinou, ktorá odráža peňažnú hodnotu všetkých aktív, ktorými domácnosť disponuje k určitému časovému okamihu.

Skutočnosť že väčšie bohatstvo vedie k vyššej spotrebe, sa nazýva efekt bohatstva. Príkladom sú dvaja spotrebitelia, z ktorých prvý má na účte odložených 100 000 SK a druhý tam nemá nič. Prvý spotrebiteľ môže spotrebovať časť bohatstva, kým druhý nemá žiadne bohatstvo, z ktorého by mohol čerpať.

Čím väčšie bohatstvo domácnosť vlastní, tým má väčšie predpoklady na nadobudnutie vyšších dôchodkov, ktoré zasa vo väčšej miere umožňujú zvyšovať bohatstvo. Read More

PODSTATA RIZÍK V ZAHRANIČNOM OBCHDE A PRÍČINY ICH EXISTENCIE

Riziko a neistota

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Je spojené na jednej strane s nádejou na dosiahnutie dobrých hospodárskych výsledkov, na druhej strane ho však sprevádza nebezpečenstvo podnikateľského neúspechu prinášajúceho straty, ktoré môžu mať niekedy tak závažný rozsah, že výrazne narušujú finančnú stabilitu firmy a môžu viesť k jej úpadku.

Hospodárske výsledky podnikateľskej činnosti a tým aj odchýlky týchto výsledkov od výsledkov žiadúcich či predpokladaných, ovplyvňuje veľký počet faktorov, ktorých budúci vývoj môže byť značne neistý. Neistotu pritom chápeme ako nemožnosť spoľahlivého stanovenia budúcich hodnôt faktorov, ako napr. cien, nákladových položiek a iných, ktoré ovplyvňujú hospodárske výsledky podnikateľskej činnosti.

Úspešnosť podnikateľskej činnosti môžu napríklad ovplyvniť tieto konkrétne faktory:

Read More

ÚVOD DO STRATEGICKÉHO RIADENIA

Prieskumný oddiel

V podnikaní, rovnako ako vo vojenstve, v diplomacii či politike, pochopenie poslania slúži na to, aby sa pozornosť zamerala na najdôležitejšie úlohy a zabezpečila sa jednotná podpora a úsilie. Rozdiely medzi stratégiou, poslaním a taktikou možno ľahko vidieť vo vojenstve, odkiaľ pochádza pôvodný význam  slova stratégia.

Uvažujme o skupine vojakov, ktorí dostali rozkaz preniknúť na nepriateľské územie a získať informácie o nepriateľskej obrane a počte obrancov. Keď vojaci prekročili frontovú líniu, uvideli množstvo bojových príležitostí:

– lokalizovali veliteľské stanovisko nepriateľa a mohli ho zničiť, Read More