PODSTATA RIZÍK V ZAHRANIČNOM OBCHDE A PRÍČINY ICH EXISTENCIE

Riziko a neistota

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Je spojené na jednej strane s nádejou na dosiahnutie dobrých hospodárskych výsledkov, na druhej strane ho však sprevádza nebezpečenstvo podnikateľského neúspechu prinášajúceho straty, ktoré môžu mať niekedy tak závažný rozsah, že výrazne narušujú finančnú stabilitu firmy a môžu viesť k jej úpadku.

Hospodárske výsledky podnikateľskej činnosti a tým aj odchýlky týchto výsledkov od výsledkov žiadúcich či predpokladaných, ovplyvňuje veľký počet faktorov, ktorých budúci vývoj môže byť značne neistý. Neistotu pritom chápeme ako nemožnosť spoľahlivého stanovenia budúcich hodnôt faktorov, ako napr. cien, nákladových položiek a iných, ktoré ovplyvňujú hospodárske výsledky podnikateľskej činnosti.

Úspešnosť podnikateľskej činnosti môžu napríklad ovplyvniť tieto konkrétne faktory:

výraznejšie zmeny dopytu, ktoré vedú k poklesu predaja

zmeny predajných cien vyrábaných produktov i zmeny cien jednotlivých vstupov (surovín a základných materiálov, energií, úrovní miezd)

makroekonomické zmeny a zmeny hospodárskej politiky

zmeny    medzinárodného   ekonomického   a   politického   okolia (politické konflikty a krízy v určitých regiónoch, vytváranie ekonomických zoskupení)

podceňovanie    investičných     nákladov,    pracovného    kapitálu, vyplývajúce z predĺženia doby výstavby a zábehového provozu projektu (zvýšenie výrobných nákladov vplyvom odpisov a pokles výnosov z predaja)

nedosiahnutie projektovanej výrobnej kapacity, čo ovplyvňuje výšku predaja i výrobných nákladov

zmeny techniky a technológie, ktoré môžu spôsobiť morálne zastaranie nášho podnikateľského projektu

Uvedené faktory chápeme ako tzv.  faktory rizika, resp. faktory neistoty čiže faktory, ktoré vystupujú ako určité príčiny či zdroje rizika. Tieto faktory nemôžeme buď vôbec ovplyvňovať (napr. devízové kurzy, daňové sadzby, dopyt na zahraničných trhoch) , alebo ich môžeme ovplyvniť len do určitej obmedzenej miery (napr. dosahované predajné ceny prostredníctvom kvality produkcie, ceny základných materiálov a surovín uzavretím dlhodobých kontraktov s dodávateľmi).  Budúci vývoj týchto faktorov však zostáva vždy do určitej miery neistý a je preto príčinou podnikateľského rizika. Túto neistotu možno niekedy znižovať lepším spoznaním týchto faktorov a získaním dodatočných informácií.

Postoj k riziku

Subjekt s averziou k riziku sa snaží vyhnúť voľbe značne rizikových podnikateľských projektov a vyhľadáva projekty, ktoré so značnou istotou zaručujú dosiahnutie výsledkov, ktoré sú pre neho prijateľné. Subjekt so sklonom k riziku naopak vyhľadáva značne rizikové podnikateľské projekty, ktoré majú nádej na dosiahnutie obzvlášť dobrých hospodárskych výsledkov, ale sú spojené s vyšším nebezpečenstvom straty a tieto projekty preferuje pred málo rizikovými projektmi. U subjektu s neutrálnym postojom k riziku sú sklon a averzia k riziku vo vzájomnej rovnováhe.

 

Postoj podnikateľa k riziku tak určuje jeho odvahu niesť podnikateľské riziko, alebo neochotu k prijatiu určitého rizika, ktorá môže viesť k vyhýbaniu sa podnikateľskému riziku.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.