Topvar – stratégia

Tretí podnik v odvetví Topvar, a. s. ako aj štvrtý najväčší pivovar Steiger sa rozhodli, že väčšiu časť dane premietnu do cien a menšiu časť zvýšenej dane zoberú na seba. Topvar v roku 2004 znížil výrobu o 15 % na 570 tisíc hektolitrov, Steiger sa zmenšil o pätinu na zhruba 175 tisíc hektolitrov. Steigeru to však paradoxne pomohlo k vyššej ziskovosti, keďže po znížení produkcie pod dvestotisíc hektolitrov už mohol využívať zvýhodnenú daň pre malé pivovary, a tak rok 2004 uzatvoril so ziskom zhruba 20 miliónov korún. Nateraz zvažuje, že až do oživenia trhu zostane pod hranicou výroby dvestotisíc hektolitrov a využije zvýhodnenú daň, no dlhodobo má ambíciu rásť.

Predstavitelia pivovarov sa zhodli, že uhrádzanie zvýšenej spotrebnej dane museli zohľadniť aj v utlmení dlhodobo výrazných Read More

Kategorizácia investičných projektov

V záujme ekonomického rozvoja SR boli stanovené preferencie poskytovania štátnej pomoci pre investície do špecifických oblastí. Tieto preferencie sú v súlade s Národnou stratégiou podpory priamych zahraničných investícii, ktorá umožňuje poskytnúť vyššie percento pomoci odvetviam hospodárstva, ktorých rozvoj je prioritným záujmom Slovenskej republiky (služby s vysokou pridanou hodnotou – vývojové a IT softwarové centrá a pod.) a naopak obmedzuje pomoc pre odvetvia hospodárstva, ktoré sú z hľadiska tvorby pridanej hodnoty a hospodárskeho rozvoja Slovenskej republiky menej atraktívne (montáž, distribučné centrá a pod.).
Read More

Charakteristika, stratégia a ciele podniku

Z ekonomického hľadiska je podnik ekonomický právny subjekt, právnická osoba, ktorá premieňa vstupy inputy (práca, pôda, kapitál) na výstupy outputy (tovary a služby) za odmenu. Zmyslom existencie podniku je splnenie vytýčených cieľov, uspokojenie potrieb tretích osôb (spotrebiteľov), ale aj zamestnancov a vlastníkov a hlavne dosahovanie zisku.

Spoločenská zodpovednosť podnikov

Read More

POISTENIE

Poistenie  patrí   medzi   určité   špeciálne   druhy   prenosu   rizika.Negatívne dôsledky rizika určitej budúcej situácie sa prenášajú na poisťovňu, ktorá podľa podmienok poistnej zmluvy kryje tieto straty buď v plnej miere, alebo čiastočne. Firma, ktorá sa poisťuje, platí samozrejme poisťovni určité poplatky, ktoré sa zahŕňajú do jej nákladov ako poistné.

Pri poistení zahraničných rizík, ktoré majú vzťah k medzinárodnej výmene tovaru, dochádza často k zmene rizika, a to zjavnej, postupnej alebo okamžitej. Uvedené zmeny  môžeme spravidla rozdeliť do dvoch skupín:

sťaženie  rizika –  ide  o   skutočnosť,   ktorá   síce   môže    zmeniť

pôvodne predpokladaný priebeh výmeny tovaru, ale nemusí viesť ku škode. Ide napríklad o prípad, keď sa zdrží vykládka tovaru.

vzrast  rizika –  ide  o  rast   rizika   vyvolaný   v  dôsledku  nových

skutočností, napr. rastom cien lodí, tovaru, kumulácie škôd.
Read More

Zentiva – úspešná značka za dva roky

Zentiva je moderná a dynamická farmaceutická skupina, ktorá sa špecializuje na vývoj, výrobu a marketing značkových ekvivalentov. Má dominantnú pozíciu na českom   a slovenskom trhu a je jedným z hlavných dodávateľov farmaceutík v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je zlepšovať kvalitu života občanov poskytovaním vysoko kvalitných liekov a služieb cenovo dostupných pre každého. Neúnavne sa snaží zabezečiť dlhší, zdravší a spokojnejší život svojich zákzníkov. Podnik je partnerom zdravotníkov a špičkových liečebných inštitúcií. Česká republika, Slovenská republika, Poľsko a Ruská federácia sú najdôležitejšími trhmi skupiny Read More

Poskytovanie príspevku na novovytvorené pracovné miesta

Príspevok na novovytvorené pracovné miesta je možné Investorovi poskytnúť v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úhradu mzdových nákladov za obdobie maximálne 2 rokov a to na každé pracovné miesto vytvorené v súvislosti s realizáciou projektu do 5 rokov od začatia realizácie projektu, maximálne však do 3 rokov odo dňa ukončenia investície do projektu. Príspevok na novovytvorené pracovné miesto môže byť poskytnutý maximálne v nižšie stanovenej výške, pričom Investor je zároveň povinný novovytvorené pracovné miesto udržať po dobu najmenej 5 rokov od okamihu jeho vytvorenia
Read More

Empirizmus

V americkom manažmente je veľmi rozšírený empirický prístup, založený na analýze, zhodnotení a zovšeobecnení kladných i záporných skúseností manažérskej praxe. Najvýznamnejším empirikom po 2. svetovej vojne je Peter Drucker, ktorý viac ako 40 rokov výrazne ovplyvňuje manažérske myslenie. Je pre neho charakteristický široký záber skúmania a rozpracovania praktických otázok manažmentu. Po prvýkrát formuloval svoju koncepciu manažmentu ako umenia a ako súboru poznatkov na riadenie podnikovej činnosti. Podľa neho všetci manažéri musia vykonávať 5 základných činností: Read More

ANALÝZA EXTERNÉHO PROSTREDIA PODNIKU

Pivovarníctvo na Slovensku pod ťarchou spotrebnej dane

Výrobcovia piva na Slovensku predpokladali, že spotreba piva dostane od začiatku nového milénia rastový trend. Tomu prispôsobili aj investície, ktoré sa v jednotlivých podnikoch pohybovali od niekoľkých stoviek až po miliardy korún. Dosiahnutie rastových cieľov by mali podporiť masívne marketingové kampane. Výrobcovia sa domnievali, že veľké objemy predaja zabezpečia dostatočnú rentabilitu aj pri nízkej cene. Zvýšenie spotrebných daní z piva v roku 2003 bolo však sklamaním. Ostré protesty pivovarov proti daniam vypukli hneď v lete 2003 ešte pred ich zmenou. Niektorí pivovarníci už v predstihu vyslovili obavu, že spotreba klesne o viac ako pätinu a prevádzky sa začnú zatvárať. Zatiaľ to v dvoch prípadoch urobil iba Heineken a celoslovenská výroba sa pri porovnaní Read More

Kritériá oprávnenosti výdavkov

Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z národných verejných zdrojov určených na spolufinancovanie projektov ESF, t.j. zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov regionálnej alebo miestnej samosprávy, môžu byť hradené len oprávnené výdavky.

Aby bol výdavok považovaný za oprávnený, musí spĺňať nasledovné základné kritériá:

  1. Dátum uskutočnenia výdavkov – výdavok sa musí jednoznačne týkať aktivity projektu a musí byť vynaložený v období realizácie projektu, nie pred alebo po schválenom období trvania projektu. Schválené obdobie trvania projektu je uvedené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom a konečným prijímateľom/príjemcom pomoci.
  2. Read More

Manažment a jeho pojmové vymedzenie

Pojem manažment možno chápať a interpretovať v štyroch významoch. Manažment ako proces, profesia, vedná disciplína a umenie.

Manažment ako proces vyjadruje skutočnosť, že manažment je praktická činnosť manažéra, ktorá predstavuje súbor aktivít na dosiahnutie cieľa. Manažment v tomto zmysle je dynamický proces, ktorý sa začína definovaním cieľov, pokračuje ich realizáciou až po kontrolu. Ide o neprestajne sa opakujúci cyklus činností.

Manažment ako profesia sa traduje od obdobia, ktoré je známe pod názvom „manažérska revolúcia“. Ide o obdobie od polovice Read More