Kritériá oprávnenosti výdavkov

Z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z národných verejných zdrojov určených na spolufinancovanie projektov ESF, t.j. zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov regionálnej alebo miestnej samosprávy, môžu byť hradené len oprávnené výdavky.

Aby bol výdavok považovaný za oprávnený, musí spĺňať nasledovné základné kritériá:

 1. Dátum uskutočnenia výdavkov – výdavok sa musí jednoznačne týkať aktivity projektu a musí byť vynaložený v období realizácie projektu, nie pred alebo po schválenom období trvania projektu. Schválené obdobie trvania projektu je uvedené v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom a konečným prijímateľom/príjemcom pomoci.
 2. Účel výdavku – výdavok musí byť vynaložený na aktivitu v súlade s obsahovou stránkou projektu, musí byť relevantný k projektu a musí byť plne v súlade s cieľmi projektu a schváleným rozpočtom.
 3. Typ výdavku – výdavok musí prispievať k dosiahnutiu plánovaných aktivít projektu.
 4. Zdravé finančné riadenie výdavkov – musia byť splnené zásady správneho a efektívneho finančného riadenia a musí byť zaručená dokázateľnosť a hospodárnosť využitia prostriedkov.
 5. Evidencia výdavkov – výdavky projektu musia byť zaznamenané v účtovnej evidencii konečného prijímateľa/príjemcu pomoci a musia byť presne identifikovateľné a overiteľné na základe originálov účtovných dokladov uložených u konečného prijímateľa/príjemcu pomoci.

Oprávnené výdavky

 1. Personálne náklady –náklady na:
 • riadiaci personál (napr. koordinátor, manažér projektu),
 • odborný personál vrátane školiteľov
 • obslužný personál (napr. administratívny pracovník, účtovník, mzdový účtovník, osoba vykonávajúca verejné obstarávanie, správca siete, údržbár) podieľajúci sa na realizácii projektu, pričom za oprávnené na tieto účely je považovaná:
 1. Náklady cieľových skupín
 • cestovné, stravné a náklady na ubytovanie vrátane internátneho ubytovania
 • výdavky na starostlivosť o závislé osoby (napr. príspevok na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení z dôvodu účasti osoby zaradenej do kategórie cieľovej skupiny na vzdelávacom programe, resp. prípravy pre trh práce;
 • náhrada mzdy vrátane zákonom stanovených odvodov – ak školiaca aktivita zamestnancov v rámci projektu ESF prebieha počas pracovnej doby, potom sa považuje čas strávený na školení, ako čas strávený na pracovisku.
 1. Ostatné náklady

o náklady súvisiace so šírením informácií/publicitou daného projektu

o náklady na školiaci materiál

o náklady na publikácie

o náklady na preklady a tlmočenie

o náklady na monitorovanie a hodnotenie projektu

o finančné, bankové a právne poplatky

o nákup zariadenia, vybavenia, nábytku, príslušenstva.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej firmy SAFEDATA

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Neoprávnené výdavky

Za všeobecne neoprávnené výdavky spolufinancované z ESF považujeme nasledovné kategórie výdavkov:

 • Subdodávky, ktoré zvyšujú náklady na realizáciu činností bez pridania hodnoty a subdodávky, pri ktorých je platba stanovená ako percentuálny podiel na celkových nákladoch činnosti
 • Debetné úroky
 • Poplatky pri finančných transakciách
 • Kurzové prirážky a kurzové straty
 • Čisto finančné výdavky
 • Pokuty, finančné penále, výdavky na súdne spory
 • Nákup použitého zariadenia
  POZN.: Odpisy takéhoto zariadenia sú oprávnené, ale len počas trvania projektu.
 • Nákup nezastavanej pôdy
 • Nákup nehnuteľnosti
  POZN.: Odpisy budovy sú oprávnené, ale len počas trvania projektu.
 • Realizácia nových stavieb a technického zhodnotenia stavieb vrátane prípravnej a projektovej dokumentácie.
 • DPH nárokovateľná na vrátenie
 • Výdavky spojené s bankovou zárukou
 • Náklady spojené s leasingovou zmluvou
 • Financovanie prevádzkového kapitálu firiem
 • Faktoring – finančný vzťah medzi výrobcom (dodávateľom) a faktoringovou spoločnosťou (faktor), ktorá odkupuje pohľadávku výrobcu za dodaný tovar a služby, v súvislosti s tým vykonáva inkaso faktúr a vedie pre dodávateľa účtovníctvo, sleduje poskytovanie úverov a vymáha splatné preddavky, berie na seba riziko neuhradených pohľadávok a pod.
 • Financovanie strát z hospodárskej činnosti
 • Telekomunikačné poplatky na nákup a prevádzku mobilných telefónov.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.