Kto môže podnikať zo zákona na Slovensku

Podnikateľ ako fyzická alebo právnická osoba

Podnikanie môžu vykonávať buď jednotlivci (fyzické osoby), ktoré sú zapísané v živnostenskom registri, alebo aj obchodné spoločnosti (právnické osoby). Za podnikateľa sa podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vždy pokladá právnická osoba, ktorá podlieha povinnosti zápisu do obchodného registra.

Read More