Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo

Právna úprava je obsiahnutá v §§ 17 až 20 Obchodného zákonníka. Zaraďujeme ho medzi predmet práv patriacich k podniku a v zmysle § 17 ho tvoria „všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.“

Read More

Poľsko – investičná pomoc v regiónoch krajín V4

Investičný stimul

Veľkosť investičného stimulu pre zahraničného investora je v Poľsku závislá od konkrétneho projektu a od charakteristík jednotlivých investícií, odvíja sa však aj od celkového objemu poskytnutých stimulov v danom fiškálnom roku, či už z monetárneho hľadiska, alebo hľadiska objemu poskytnutých stimulov.

Poľsko využíva na pritiahnutie investorov viacero aktivít, vrátane regionálnych, hori-zontálnych a sektorových nástrojov pomoci. Regionálna pomoc je v Poľsku primárne zamera-ná na podporu nových investorov v regiónoch, ktoré vytvárajú menší HDP na obyvateľa ako 75 % z priemeru EÚ. V súčasnosti spadajú pod túto hranicu všetky poľské regióny, pričom v rámci krajín V4 dosahujú najvyššie priemerné hodnoty garantovanej štátnej pomoci.

Read More

Reforma riadenia verejných financií v slovenskej republike

Verejné financie

Vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala znížiť deficit rozpočtu verejných financií do konca jej volebného obdobia (2006) na 3 % z HDP. To by malo okrem zvýšenia udržateľnosti verejných financií taktiež urýchliť formálnu a skutočnú konvergenciu a tým splniť 2 podmienky pre účasť v EMU.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týkať všetkých spoločností

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Read More

Konanie podnikateľa

Podnikateľ

Konanie podnikateľa upravuje obchodný zákonník v §§ 13 až 16. Zákon rozlišuje konanie fyzickej osoby a konanie právnickej osoby. Fyzická osoba v zmysle § 13 ods. 1 koná osobne alebo za neho koná zástupca. Za právnicku osobu koná jej štatutárny orgán alebo ako u fyzickej osoby jej zástupca. Všeobecnou podmienkou osobného konania fyzickej osoby je jej ničím neobmedzená spôsobilosť na právne úkony. U právnických osôb je všeobecnou podmienkou na právne úkony ich vznik.

Read More

Maďarsko – investičná pomoc v regiónoch krajín V4

Investičná pomoc – V4

Pri splnení podmienok a pravidiel EÚ sa v Maďarsku môžu poskytovať investičné stimuly na základe udelenie dekrétu o investičných stimuloch, alebo na základe udelenia dekrétu o daňových stimuloch. Maďarská vláda vidí svoje priority hlavne v oblastiach podpory priemyslu, v oblasti dopravy a logistiky, v oblasti ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, ces-tovného ruchu, alebo v oblasti životného prostredia a energetiky, či v oblasti verejných slu-žieb a podpory regiónov.

Read More

Verejné financie

Financie verejnosti

Predstavujú sústavu špecifických finančných vzťahov a operácií, ktoré prebiehajú v ekonomickom systéme.

Vzťahy a operácie prebiehajú medzi:
– jednotlivými vládnymi úrovňami navzájom,
– verejnou vládou a ostatnými subjektami v ekonomike.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Read More