Poľsko – investičná pomoc v regiónoch krajín V4

Investičný stimul

Veľkosť investičného stimulu pre zahraničného investora je v Poľsku závislá od konkrétneho projektu a od charakteristík jednotlivých investícií, odvíja sa však aj od celkového objemu poskytnutých stimulov v danom fiškálnom roku, či už z monetárneho hľadiska, alebo hľadiska objemu poskytnutých stimulov.

Poľsko využíva na pritiahnutie investorov viacero aktivít, vrátane regionálnych, hori-zontálnych a sektorových nástrojov pomoci. Regionálna pomoc je v Poľsku primárne zamera-ná na podporu nových investorov v regiónoch, ktoré vytvárajú menší HDP na obyvateľa ako 75 % z priemeru EÚ. V súčasnosti spadajú pod túto hranicu všetky poľské regióny, pričom v rámci krajín V4 dosahujú najvyššie priemerné hodnoty garantovanej štátnej pomoci.

Štátna pomoc sa udeľuje podnikateľským subjektom, ktoré majú plánované investície vo vybraných oblastiach, ako je automobilový priemysel, elektronický a letecký priemysel, ďalej v sektore biotechnológií, moderných služieb a v rámci výskumu a vývoja všeobecne. Podporujú sa aj priemyselné a technologické parky, ktoré vytvárajú podmienky pre spoluprá-cu a podnikanie hlavne malých a stredných firiem.

Štátna pomoc má viacero foriem, či už formu prefinancovania oprávnených nákladov na novú investíciu, alebo dotácie na náklady, ktoré vzniknú pri vytvorení nových pracovných miest, či vzdelávaní pracovníkov. Ďalšou formou štátnej pomoci sú v Poľsku dotácie, ktoré sa poskytujú pre nových investorov, alebo na vytváranie nových pracovných miest. Tieto dotácie poskytuje ministerstvo financií na základe verejnej ponuky a otvorenej súťaže. V nej investori predkladajú svoje podnikateľské zámery, ktoré by mali byť spolufinancované z verejných zdrojov. Ministerstvo projekty vyhodnotí a rozhodne o udelení dotácie na základe aktuálnych hospodárskych priorít.

Zvláštne ekonomické zóny

Podnikanie v zvláštnych ekonomických zónach je v Poľsku oslobodené od dane z príjmu právnických osôb, pričom je udelenie investičnej pomoci ovplyvnené rozsahom, v akom sa bude investícia podieľať na napĺňaní rozvojových zámerov zvláštnej ekonomickej zóny. Podmienkami pre udelenie povolenia na podnikanie vo zvláštnej ekonomickej zóne je splnenie podmienky minimálneho podielu financovania z vlastných zdrojov investora (25 %), časový horizont piatich rokov stanovený pre dobu realizácie investičného projektu, ako aj udržanie novovytvorených pracovných miest (pre malé a stredné podniky platí horizont troch rokov). Zvláštne ekonomické zóny sa v Poľsku koncentrujú hlavne na juhu krajiny.

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Pre veľké investície, ktoré sú z pohľadu poľskej ekonomiky vnímané ako strategické, sú určené zvláštne podporné programy trvajúce po dobu viacerých rokov (multi-annual sup-port programmes). Podporné programy trvajúce niekoľko rokov zvyčajne poskytujú viacero investičných stimulov, ako je napríklad oslobodenie od daní z príjmu právnických osôb (po-kiaľ sa investícia realizuje v rámci zvláštnej ekonomickej zóny), alebo zvýhodnený nákup pôdy, rôzne dotácie v hotovosti, či oslobodenie od daní z nehnuteľností. Celý balík pomoci musí však musí získať povolenie zo strany Európskej komisie.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.