Obchodné meno

Obchodné meno

Tento nepochybne významný obchodno-právny inštitút upravuje Obchodný zákonník v §§ 8 až 12. Obchodný zákonník v § 8 ustanovuje, že „Obchodným menom sa rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.“ Jeho nezastupiteľný význam spočíva najmä v tom, že obchodné meno je faktorom identifikačným a zároveň i rozlišovacím, resp. odlišovacím.

Obchodné meno identifikuje subjekt, ktorý je jeho nositeľom, umožňuje jeho individualizáciu a súčasne je odlišovacím faktorom v mozaike všetkých podnikateľských subjektov, čím bráni ich stotožňovaniu, resp.zámene pri ich identifikácií.

Čítať viac

Česká republika – investičná pomoc v regiónoch krajín V4

Investičná pomoc krajín V4

Existujúci rámec investičnej pomoci sa snaží potenciálnym investorom poskytnúť maximálne možný objem pomoci. Česká republika poskytuje investičné stimuly hlavne v rámci priemyselného sektora a v oblasti centier služieb a technológií, pričom sa v posledných rokoch presadzuje väčšia podpora programom sofistikovaných projektov inovatívneho charakteru, ako sú napríklad technologické centrá, na úkor podpory projektov v priemysle.

Podmienky pre udelenie investičných stimulov sa líšia od sektora k sektoru, pričom podpora investícií sa týka týchto kľúčových oblastí: automobilového priemyslu, leteckého a kozmického priemyslu, strojárenstva, elektrotechniky a elektroniky, Life Sciences, informačných technológií a vývoja softwaru, zdieľaných služieb, nanotechnológií, obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energií.

Čítať viac

Štátna politika podpory zahraničných investícií v krajinách V4

Politika zahraničných investícií

Investičné stimuly udeľované krajinami V4 sa poskytujú na základe rám-cových podmienok určených Európskou komisiou a legislatívou platnou v danej krajine. Po vstupe krajín V4 do EÚ musí byť konkrétna pomoc pre investora v súlade so zákonmi platnými pre celú EÚ. To však neznamená, že formy pomoci a proces ich získavania sú v jednotlivých krajinách rovnaké. Krajiny V4 majú rozdielne štruktúrované systémy podpory investícií, pričom ich v rámci súťaže medzi sebou nezriedka flexibilne prispôsobujú v prospech veľkých investorov, alebo hlavných priorít stratégie rozvoja.

Čítať viac

Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Rozpočet SR

V novodobých dejinách po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, od 1. 1. 1993 štátny rozpočet je dôležitá časť verejných financií, najdôležitejšia zložka verejných rozpočtov, strategický nástroj na zasahovanie štátu do ekonomiky. Štátny rozpočet je základným ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu (vlády), ktorým sa zabezpečuje rozdeľovanie jeho prostriedkov. Riadi sa nim rozpočtové hospodárenie SR v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom.

Štruktúra štátneho rozpočtu SR

Z účtovníckeho hľadiska je štátny rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov. Aj štátny rozpočet SR sa skladá z dvoch strán. Zo strany príjmov a strany výdavkov.

Čítať viac

Osoby oprávnené podnikať

Podnikateľia

Zákon tieto osoby, teda podnikateľov, vymedzuje v § 2 ods. 2 takto:
„Podnikateľ podľa tohto zákona je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.“

Čítať viac