Osoby oprávnené podnikať

Podnikateľia

Zákon tieto osoby, teda podnikateľov, vymedzuje v § 2 ods. 2 takto:
„Podnikateľ podľa tohto zákona je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.“

Z uvedeného vyplíva, že podnikateľom môžu byť predovšetkým osoby, ktoré sa zapisujú ako podnikatelia do verejného zoznamu, ktorým je obchodný register. Ide o formálnoprávnu podmienku registrácie podnikateľov podľa Obchodného zákonníka alebo iného právneho predpisu.

Ďalej sú to osoby, ktoré podnikajú podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na základe živnostenského oprávnenia. Toto živnostenské oprávnenie sa realizuje prostredníctvom živnostenského listu alebo koncesnej listiny a vydáva ho príslušný živnostenský úrad. V prílohe predmetného zákona sú taxatívne uvedené všetky druhy živnosti, ktoré možno podľa živnostenského zákona prevádzkovať i podmienky za ktorých jednotlivé druhy viazaných, voľných alebo koncesovaných živností možno vykonávať.

Do tretej skupiny podnikateľov zaraďujeme fyzické a právnické ososby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Ide predovšetkým o špecifické druhy činností, napr. podľa zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnosných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov (úplne znenie zák. č. 579/2002 Z. z.), ako sú strážna služba, detektívna služba, či vlastná ochrana majetku a osôb, ktoré vyžadujú špeciálny povoľovací režim i špecifický výkon predmetných činností.Okrem toho sem patria i tzv. slobodné povolania (napr. advokáti). Udelenie povolení na výkon takýchto podnikateľských aktivít je spravidla viazané na splnenie kvalifikačných predpokladov a podmienok ako napr. absolvovanie odbornej prípravy a vykonanie odbornej skúšky, úhradu poplatku a pod.

Nakoniec štvrtou skupinou osôb oprávnených podnikať sú fyziské osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu, pričom právnické osoby vykonávajúce identickú činnosť sú vnímané ako podnikatelia, ak sú zapísané v obchodnom registry. Túto formu podnikania upravuje zákon č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. Predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, hospodárenie v lesoch a na vodných plochách. Cieľom takejto podnikateľskej činnosti je produkcia poľnohospodárskych výrobkov za účelom dosiahnutia zisku, resp. získanie trvalého zdroja príjmov. Samostatne hospodáriaci roľník je povinný v mieste trvalého bydliska podať ohlásenie o predmetnej činnosti obecnému úradu, ktorý ho zapíše do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a vydá o tejto skutočnosti ohlasovateľovi osvedčenie oprávňujúce ho v tejto oblasti podnikať.

S činnosťou uvedených subjektov veľmi úzko súvisia prostriedky, ktorými podnikateľskú činnosť vykonávajú, vo všeobecnosti nazývané podnik a obchodné imanie, ktoré podnikateľom umožňujú vykonávať svoje podnikateľské aktivity. Tieto obchodno-právne inštitúty upravuje Obchodný zákonník v §§ 5 až 7. Podnik predstavuje „súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.“

Súčasťou podniku sú veci, práva aj iné majetkové hodnoty patriace podnikateľovi a používané na prevádzkovanie podniku alebo majú tomuto účelu slúžiť. Súhrn majetkových hodnôt (veci, pohľadávky a iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty), ktoré sú vlastníctvom podnikateľa a slúžia alebo sú určené na podnikanie nazývame obchodný majetok, pričom súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním označuje Obchodný zákonník ako obchodné imanie. Je dôležité rozlišovať medzi čistým obchodným imaním a vlastným imaním podnikateľa. Čisté obchodné imanie v zmysle § 6 ods. 3 Ochodného zákonníka predstavuje obchodný majetok po odpočítaní záväzkov vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním a vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu, ako je to zakotvené v § 6 ods. 4 Obchodného zákoníka.

Okrem vymedzenia podniku a jednotlivých foriem imania (majetku) Obchodný zákonník upravuje aj postavenie organizačnej zložky podniku a špeciálne postavenie prevádzkarne podniku. Organizačnou zložkou podniku sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku, ktorý je takto zapísaný v obchodnom registri. Prevádzkarňou podniku sa rozumie v zmysle § 7 ods. 3 priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť, teda priestor v ktorom ponikateľ vykonáva svoje podnikanie.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.