Maďarsko – potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Maďarsko má 15 operačných programov, ktoré sledujú dva hlavné strategické ciele:

1. Udržateľný dlhodobý rast – v rámci tohto cieľa pôjde hlavne zlepšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, vrátane posilnenia znalostnej ekonomiky, rozšírenia ekonomickej základne a rozvoja podnikateľského prostredia.

2. Rast zamestnanosti – pričom sa bude klásť dôraz hlavne na väčšiu ponuku práce, zlepšenie možností na získanie práce, podporu dopytu po práci, podporu vytvárania nových pracovných miest a vytvorenie aktívneho trhu práce, ktorý bude podporovať rovnováhu medzi ponukou a dopytom.

Read More

Vedúci pracovníci výkonných útvarov zodpovedných za rozpočet

Zodpovednosť za rozpočet

Ide obvykle o úroveň generálnych riaditeľov útvarov zodpovedných za tvorbu a realizáciu rozpočtu na jednotlivých kapitolách. Na tejto úrovni je potrebné vytvoriť mechanizmus pracovných kontaktov s generálnym riaditeľom sekcie rozpočtovej politiky. Okrem toho, riaditelia týchto útvarov na ministerstve pôdohospodárstva, vnútra, práce a sociálnych vecí, zdravotníctva, dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministerstva školstva a ministerstva financií by sa mali stať členmi koordinačnej skupiny pre implementáciu subkomponentu 1.1 Projekt.

Inštitucionálna kapacita pre rozpočtovanie na ministerstve financií a najdôležitejších rozpočtových kapitolách“ a po rozšírení o zástupcov ostatných veľkých rozpočtových kapitol (najmä ministerstva životného prostredia, ministerstva obrany, príp. ďalších) by sa táto skupina mala stať hlavnou konzultačnou skupinou generálneho riaditeľa sekcie rozpočtovej politiky ministerstva financií pre hodnotenie a návrh zmien v rozpočtovej metodike.

Read More

Prevádzkovanie živnosti

Živnosť

Podľa § 5 môže živnosť prévadzkovať fyzická osoba (živnostník) i právnicka osoba, ktorá splní podmienky ustanovené zákonom. Toto v plnej miere platí pre slovenské osoby ako aj pre zahraničné osoby.

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Podmienky prevádzkovania živnosti rozoznávame:

1. všeobecné
2. osobitné

Read More

Česká republika – potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Česká republika má 17 operačných programov, ktoré majú pomôcť pri naplnení nasle-dovných strategických cieľov:

1. Konkurencieschopná ekonomika – v rámci tohto strategického cieľa sa bude podporovať vytváranie konkurencieschopného podnikateľského sektora, pričom prioritnými je podpora výskumných a vývojových kapacít zameraných na technologické inovácie, ako aj stabili-zácia sektora cestovného ruchu a využívanie domáceho kultúrneho dedičstva.

Read More

Vplyv verejných financií

Verejné financie

Oblasť verejných financií zahŕňa problematiku štátneho rozpočtu, miestnych rozpočtov a verejných fondov. V rámci štátneho rozpočtu je dôležitá problematika daní, dotácií, ciel a celkový stav štátneho rozpočtu – jeho prebytkovosť alebo schodkovosť.

Daňová politika štátu pôsobí vo viacerých smeroch:

– sadzby nepriamych daní – dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní – ovplyvňujú štruktúru dopytu po jednotlivých druhoch tovaru a služieb a tým aj objem predajov podnikov, ktoré ich produkujú. Zvýšenie daňových sadzieb pri niektorých skupinách produktov oslabuje dopyt po nich a obrátene.
– podmienky priameho zdaňovania podnikových dôchodkov daňou z príjmov a majetkovými daňami – daňou z nehnuteľností, daňou s prevodu nehnuteľností, cestnou daňou – sú významné pri mnohých finančných rozhodnutiach podnikov. Ovplyvňujú rozdeľovanie podnikových ziskov, a tým nepriamo aj investičnú aktivitu podniku. Znižovanie sadzieb priamych daní je klasickým nástrojom štátu na podporu ekonomického rozvoja podnikovej sféry.

Read More