Vplyv verejných financií

Verejné financie

Oblasť verejných financií zahŕňa problematiku štátneho rozpočtu, miestnych rozpočtov a verejných fondov. V rámci štátneho rozpočtu je dôležitá problematika daní, dotácií, ciel a celkový stav štátneho rozpočtu – jeho prebytkovosť alebo schodkovosť.

Daňová politika štátu pôsobí vo viacerých smeroch:

– sadzby nepriamych daní – dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní – ovplyvňujú štruktúru dopytu po jednotlivých druhoch tovaru a služieb a tým aj objem predajov podnikov, ktoré ich produkujú. Zvýšenie daňových sadzieb pri niektorých skupinách produktov oslabuje dopyt po nich a obrátene.
– podmienky priameho zdaňovania podnikových dôchodkov daňou z príjmov a majetkovými daňami – daňou z nehnuteľností, daňou s prevodu nehnuteľností, cestnou daňou – sú významné pri mnohých finančných rozhodnutiach podnikov. Ovplyvňujú rozdeľovanie podnikových ziskov, a tým nepriamo aj investičnú aktivitu podniku. Znižovanie sadzieb priamych daní je klasickým nástrojom štátu na podporu ekonomického rozvoja podnikovej sféry.

Zvyšovanie sadzieb síce umožňuje zintenzívniť prerozdeľovacie pôsobenie štátneho rozpočtu, no za cenu tlmenia aktivity podnikovej sféry prejavujúcej sa v dosahovanom tempe rastu hrubého produktu. Dôležité sú nielen daňové sadzby, ale aj formulovanie daňového základu. Napríklad pre dividendovú politiku podnikov je významné, či dochádza k dvojitému zdaňovaniu dividend, alebo nie. Pri dvojitom zdaňovaní je zisk akciovej spoločnosti raz deliteľný daňou z prímov ako dôchodok tejto spoločnosti. Keď sa časť zisku rozdelí ako dividendy akcionárom, tvorí súčasť ich osobných dôchodkov a uzatvára sa do ich základu pre vrúbenie dane z príjmov.

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Dotačná politika štátu umožňuje podniku získať dodatočné zdroje, ak sa zúčastní na plnení programov, ktoré sa štát rozhodol podporovať, t.j. hmotne stimulovať podniky, aby sa rozhodli plniť spoločensky prospešné programy.

Colná politika

Colná politika pôsobí na podniky zapodievajúce sa zahraničným obchodom. Pretože dovozné clá ovplyvňujú vnútroštátnu cenovú hladinu, následky colnej politiky sa prenášajú do hospodárstva plošne a prejavujú sa s rôznou intenzitou vo všetkých podnikoch v štáte.

Celkový stav štátneho rozpočtu – väčšina štátov pracuje schodkovými štátnymi rozpočtami. Schodok rozpočtu sa kryje predovšetkým pôžičkami, a to buď zo zahraničia alebo od domácich bánk, či iných subjektov. Krytie zahraničnými pôžičkami zvyšuje celkovú zadlženosť štátu, a tým okrem iného zhoršuje možnosti podnikov získať priame zahraničné pôžičky. Krytie pôžičkami od domácich bánk odčerpáva úverové zdroje týchto bánk, tým menej úverov môžu poskytnúť podnikom a obyvateľstvu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.