Vedúci pracovníci správcov rozpočtových kapitol, zodpovední za premietnutie strategických priorít do rozpočtu

Vedúci pracovníci

Táto cieľová skupina je kľúčová pre implementáciu rozpočtovania podľa priorít, rozpočtovania orientovaného na výsledky a viacročného rozpočtu, pretože na úrovni kapitol prepája vecnú a rozpočtovú stránku fungovania kapitoly. Táto cieľová skupina sa musí stať garantom funkčnosti horizontálnych väzieb medzi vecne príslušnými útvarmi a útvarmi zodpovednými za prípravu a výkon rozpočtu kapitoly. Už počas prípravy rozpočtu pre rok 2004 sa ukázalo, že implementácia programového rozpočtovania mala lepšie výsledky u tých kapitol, kde táto úroveň riadenia skutočne zabezpečila vertikálne prenos politických priorít do rozpočtu kapitoly a horizontálne prepojenie medzi vyššie spomenutými útvarmi kapitol.

Cieľom komunikácie vo vzťahu k tejto cieľovej skupine preto je:
Presvedčiť a pozitívne motivovať k uplatňovaniu nových prístupov k tvorbe rozpočtu, aktívne vtiahnuť do hodnotenia organizačnej a procesnej štruktúry rozpočtovania,
Poskytnúť orientačný metodický základ z oblasti strategického plánovania a rozpočtovania zameraného na výsledky.

Forma komunikácie

Formou komunikácie by mohol byť max. jednodňový seminár, resp. workshop organizovaný mimo Bratislavy, na ktorom by lektorsky mal pôsobiť štátny tajomník ministerstva financií zodpovedný za rozpočet, generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky a príslušní poradcovia Projektu. Workshop by mal mať podobu zovšeobecnenia skúseností z prípravy rozpočtu na rok 2004 a diskusie o príprave rozpočtu na rok 2005. Vzhľadom na počet kapitol a potenciálnych účastníkov, workshop bude ho potrebné organizovať v dvoch až troch turnusoch.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týkať všetkých spoločností

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Vzhľadom na to, že workshop by mal zovšeobecniť skúsenosti z prípravy rozpočtu na rok 2004, vhodným časom pre jeho usporiadanie je obdobie po schválení rozpočtu v parlamente a pred začatím nového rozpočtového cyklu, t.j. buď v druhej polovici decembra, alebo v prvej polovici januára (v závislosti od schválenia rozpočtu na rok 2004 v NR SR).

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.