Vymedzenie živnosti

Živnosť

Podnikanie podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, predstavuje jednu z najrozšírenejších a najvyhladávanejších foriem podnikania. To, že ide o jednu z foriem podnikania potvrzuje aj zákonom ustanovený predmet úpravy, ktorý má takmer identickú dikciu § 2
ods.1 Obchodného zákonníka. V § 2 Živnostenského zákona sa uvádza, že „živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“

Živnostenský zákon na rozdiel od Obchodného zákonníka vymedzuje predmet úpravy aj negatívne v § 3 a to tak, že živnosťou nie je:

a) prevádzkovanie takých činností, ktoré si zákonom vyhradil štát alebo, ktorých výkon je zverený právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom,

b) využívanie výsledkou duševnej tvorivej činnosti ich autormi

c) činnosť pri výkone taxatívne vymedzených povolaním napr. lekárov, lekárnikov, psychológov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, znalcov, tlmočníkov, daňových poradcov, burzových maklérov, reštaurátorov kultúrnych pamiatok a pod.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

d) činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi, usporadúvanie lotérií, banská činnosť, výroba elektriny, prevádzkovanie dráhy, verejnej telekomunikačnej siete, výroba humánnych liekov, rozhlasové a televízne vysielanie, výroba liehu, prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb, letecká doprava a množstvo ďalších činností uvedených v § 3 a 4 Živnostenského zákona.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.