Slovenská republika – potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Potenciál Európskych fondov

V rámci 11 operačných programov sa bude Slovensko snažiť zvýšiť konkurencieschopnosť
regiónov, pri raste zamestnanosti a dodržiavaní princípov udržateľného rozvoja.

K strategickým prioritám v prípade Slovenskej republiky patria:

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť:

– regionálna infraštruktúra – vzdelávacia infraštruktúra zameraná na znalostnú ekonomiku, zariadenia sociálnej starostlivosti, archívy a knižnice, podpora konkurencieschopnosti a inovačných kapacít regiónov, obnova miest a regionálnych ciest;

Read More

Sekcia rozpočtovej politiky a sekcia verejných výdavkov ministerstva financií

Rozpočtová politika

Pracovníci sekcie rozpočtovej politiky a sekcie verejných výdavkov hrajú z pohľadu úspechu reformy riadenia verejných financií kľúčovú úlohu. Cieľom komunikácie vo vzťahu k tejto skupine bude:
Pozitívne motivovať pre implementáciu nových prístupov k rozpočtovaniu,
Sformovať pracovníkov týchto sekcií ako nositeľov zmeny v celom systéme rozpočtovania,
Vytvoriť v rámci sekcií kapacity, ktoré doposiaľ chýbajú alebo sú poddimenzované.

Ide najmä o:
konzistentný metodický odbor vybavený lektorskými zručnosťami, schopný implementovať v domácich podmienkach najlepšie postupy, ktoré boli úspešne využité v iných krajinách,
odbor sektorových špecialistov (rozpočtových analytikov) s detailnými znalosťami výdavkových štruktúr jednotlivých kapitol, ich zámerov a priorít,

Read More

Koncesované živnosti

Živnosť

Koncesované živnosti sú také živnosti, ktoré sa môžu prevádzkovať iba na základe koncesie a ktorých oprávnenie prevádzkovať vzniká dňom doručenia koncesnej listiny. Koncesná listina je preukazom živnostenského oprávnenia. Koncesované živnosti sú uvedené v prílohe č. 3 Živnostenského zákona, medzi ktoré patrí napr. vývoj a výroba zbraní a streliva, prevádzkovanie pohrebísk, a pod. Odborná spôsobilosť, ktorá sa vyžaduje u koncesovaných živností je upravená osobitnými predpismi, pričom osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej činnosti je aj požiadavka spoľahlivosti osoby, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania.

Rozsah živnostenského oprávnenia
Rozsah živnostenského oprávnenia je posudzovaný podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny. Jeho imanentnou súčasťou je určenie povinností podnikateľa (živnostníka).

Read More

Poľsko – potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Poľsko plánuje prostredníctvom 21 operačných programov vytvoriť podmienky pre rast konkurencieschopnosti a znalostnej ekonomiky, s dôrazom na rast zamestnanosti a sociálnu, ekonomickú a územnú kohéziu.

Stratégia využitia európskych fondov má šesť horizontálnych cieľov:

1. Zlepšenie funkčných štandardov pre verejnú administratívu a rozvoj partnerských mechanizmov – pri zlepšení administratívnych kapacít a posilnení občianskej spoločnosti (good governance, zníženie byrokracie, dôraz na kvalitné verejné služby).

Read More

Výkonní pracovníci na kapitolách, pracujúci na príprave rozpočtu

Výkonní pracovníci

Táto cieľová skupina je kľúčová z pohľadu kvality podkladov predkladaných z kapitol na ministerstvo financií, predovšetkým z pohľadu jednotnej a konzistentnej implementácie metodiky rozpočtovania.

Cieľom komunikácie vo vzťahu k tejto skupine je:
Pozitívne motivovať pre implementáciu nových prístupov k rozpočtovaniu (najmä rozpočtovanie zamerané na výsledky),
Školiť v oblasti implementácie metodiky (predovšetkým rozpočtovanie podľa priorít, rozpočtovanie zamerané na výsledky, viacročný rozpočet),
Rozvíjať ich komunikačné zručnosti.

Read More

Druhy živností

Členenie živnosti

Živnosti členíme na dve veľké skupiny, pričom rozlišovacím prvkom je predmet činností a s ním spojené zákonom stanovené podmienky. Rozoznávame živnosti:

1. ohlasovacie
2. koncesované

1. Ohlasovacie živnosti
Oprávnenie prevádzkovať ohlasovaciu živnosť vzniká dňom ohlásenia alebo dňom, ktorý je v ohlásení uvedený ako deň začatia živnosti. Preukazom živnostenského oprávnenia je živnostenský list.

Read More