Poľsko – potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Poľsko plánuje prostredníctvom 21 operačných programov vytvoriť podmienky pre rast konkurencieschopnosti a znalostnej ekonomiky, s dôrazom na rast zamestnanosti a sociálnu, ekonomickú a územnú kohéziu.

Stratégia využitia európskych fondov má šesť horizontálnych cieľov:

1. Zlepšenie funkčných štandardov pre verejnú administratívu a rozvoj partnerských mechanizmov – pri zlepšení administratívnych kapacít a posilnení občianskej spoločnosti (good governance, zníženie byrokracie, dôraz na kvalitné verejné služby).

2. Zlepšenie kvality ľudského kapitálu a posilnenie sociálnej kohézie – pričom sa bude klásť dôraz na riešenie problémov relatívne vysokej nezamestnanosti, zlepšenie adaptačných schopností zamestnancov aj firiem, rast sociálneho kapitálu a zlepšovanie úrovne vzdelania, ako aj podporu podnikania (samozamestnávania) obyvateľov.

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

3. Rozvoj a modernizácia technickej a sociálnej infraštruktúry, nevyhnutnej pre rast konkurencieschopnosti Poľska – v rámci tohto cieľa budú európske fondy využité na vybudovanie chýbajúcej infraštruktúry potrebnej pre ekonomický rozvoj, vytvorenie cestného a železničného prepojenia medzi dôležitými centrami (mestami) v krajine, napojenie na paneurópske dopravné siete, zabezpečenie efektívnej hromadnej dopravy vo veľkých mestách, ochranu životného prostredia, zlepšenie kvality dodávok energie, podporu obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie sociálnej infraštruktúry.

4. Zlepšenie konkurencieschopnosti a inovačných kapacít firiem, tak so zreteľom na výrobný sektor a vysokú pridanú hodnotu, ako aj so zreteľom na rozvoj služieb – v rámci tejto priority chce Poľsko zvyšovať svoje inovačné kapacity, podporovať vytváranie väzieb medzi výskumom a podnikateľským sektorom, informačnú spoločnosť a prístup firiem k exter-ným zdrojom financovania. Jednou z hlavných priorít je i podpora malých a stredných podnikov.

5. Rast konkurencieschopnosti poľských regiónov a vyrovnávanie ich sociálnej, ekonomickej a geografickej marginalizácie – pričom sa bude klásť dôraz hlavne na zlepšenie sociálnej kohézie a individualizované riešenia pre podporu lokálneho potenciálu rozvoja. Investície do zaostávajúcich, alebo znevýhodnených regiónov, urbánnu dimenziu rozvoja a stratégiu regionálnych pólov ekonomického rastu, pričom sa zvláštna pozornosť bude venovať aj piatim najzaostalejším regiónom na východe krajiny.

6. Vyrovnané podmienky na rozvoj a podpora štrukturálnych zmien na vidieku – Poľsko je v prevažnej miere vidiecka krajina. Prioritou bude preto aj reštrukturalizácia poľnohospodárskeho sektora a integrácia vidieckych regiónov.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.