Výkonní pracovníci na kapitolách, pracujúci na príprave rozpočtu

Výkonní pracovníci

Táto cieľová skupina je kľúčová z pohľadu kvality podkladov predkladaných z kapitol na ministerstvo financií, predovšetkým z pohľadu jednotnej a konzistentnej implementácie metodiky rozpočtovania.

Cieľom komunikácie vo vzťahu k tejto skupine je:
Pozitívne motivovať pre implementáciu nových prístupov k rozpočtovaniu (najmä rozpočtovanie zamerané na výsledky),
Školiť v oblasti implementácie metodiky (predovšetkým rozpočtovanie podľa priorít, rozpočtovanie zamerané na výsledky, viacročný rozpočet),
Rozvíjať ich komunikačné zručnosti.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týkať všetkých spoločností

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Návrh foriem komunikácie s touto cieľovou skupinou bude jedným z výstupov subkomponentu 1.1 projektu RRVF „Inštitucionálna kapacita pre rozpočtovanie na ministerstve financií a najdôležitejších rozpočtových kapitolách“. Organizačne a lektorsky by stále významnejšiu úlohu malo zohrávať ministerstvo financií, resp. metodický útvar sekcie rozpočtovej politiky, vybraní pracovníci ktorého by mali prejsť tréningom v oblasti lektorských schopností.

Intenzívnejšia komunikácia vo vzťahu k tejto cieľovej skupine bude zmysluplná až pri hodnotení Metodického pokynu Ministerstva financií SR na implementáciu programového rozpočtovania, resp. diskusii k metodike viacročného rozpočtu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.