Druhy živností

Členenie živnosti

Živnosti členíme na dve veľké skupiny, pričom rozlišovacím prvkom je predmet činností a s ním spojené zákonom stanovené podmienky. Rozoznávame živnosti:

1. ohlasovacie
2. koncesované

1. Ohlasovacie živnosti
Oprávnenie prevádzkovať ohlasovaciu živnosť vzniká dňom ohlásenia alebo dňom, ktorý je v ohlásení uvedený ako deň začatia živnosti. Preukazom živnostenského oprávnenia je živnostenský list.

Rozoznávame tri druhy ohlasovacích živností:

a) remeselné (podmienkou je odborná spôsobilostť získaná vyučením v odbore),
b) viazané (podmienkou je inak získaná odborná spôsobilosť),
c) voľné (bez podmienky odbornej spôsobilosti)

Zoznam remeselných živností je uvedení v prílohe č.1 Živnostenského zákona, medzi ktoré zaraďujeme napr. zámočníctvo, hodinárstvo, stolárstvo a pod.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Zoznam viazaných, vymedzených živností je uvedení v prílohe č. 2 Živnostenského zákona, pričom odborná spôsobilosť pre tento druh činností je upravená osobitnými predpismi. Medzi viazané živnosti zákon zaraďujeme napr. výrobu kovov a kovových výrobkou, vyučovanie v odbore cudzích jazykov i v odbore umenia, a pod.

Voľné živnosti sú všetky živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 Živnostenského zákona, pričom na ich prevádzkovanie musia byť splnené iba všeobecné podmienky.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.