Max Weber (21. apríl 1864 – 14. jún 1920)

Max Weber

Jeho snahou bolo povýšiť sociálne vedy na úroveň prísnej vedeckosti, a to tým, že skúmal ich metódy a chápal ich ako čisto opisné. Weber sa usiloval striktne rozlišovať skúsenostné vedy a hodnotiace posudzovanie, jednostranné partikulárne poznanie a uchopovanie totálneho, empirickú skutočnosť a podstatu bytia. Na rozdiel od Diltheyovej teórie intuitívneho chápania musí podľa Webera chápajúca sociológia ako „veda, ktorá chce výkladom pochopiť sociálne konanie a tým príčinne objasniť jeho priebeh a jeho účinky“, pýtať sa racionálne na účel a prostriedky, pretože iba tým môže chápanie dosiahnuť obzvlášť vysokú evidentnosť. Ako pomocný pojem vyvinul Weber pojem ideálneho typu. Ideálny typ je podľa Webera sociologická metóda, ku ktorej sa sociálna skutočnosť musí približovať (je to abstrakcia, ktorá však v skutočnosti neexistuje – čisto trhové hospodárstvo, pozitívna byrokracia). Read More

Platobné inštitúcie

Rozlišuje sa medzi platobným orgánom a plaobnými jednotkami.

Platobný orgánMinisterstvo financií SR – je zodpovedné za finančnú kontrolu finančnej pomoci z EÚ a za finančnú kontrolu orgánov štátnej správy pôsobiacich v tomto procese.

Platobný orgán je zodpovedný za:

  • koordináciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov
  • koordináciu platobných jednotiek, riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pri fin. Riadení ŠF,
  • vykonávanie kontrol na všetkých úrovniach finančného riadenia,
  • príjem prostriedkov EÚ, prevod finančných prostriedkov štrukturálnych fondov na príjmový účet príslušného ministerstva,
  • prevod finančných prostriedkov ŠF konečnému prijímateľovi pomoci prostr. Platobnej jednotky.

Read More

Očakávaná (anticipovaná) a neočakávaná (neanticipovaná)zmena cenovej hladiny .Reakcia na zmenu v krátkom a dlhom období

Očakávanie rastu cenovej hladiny bude mat vplyv na správanie ekonomických subjektov ,ktoré sa budú  snažiť znížiť svoju peňažnú hotovosť a budú zvyšovať spotrebu.

Pri neočakávanej zmene cenovej hladiny dochádza k znovurozdelovaniu bohatstva medzi veriteľmi a dlžníkmi. V krátkom období rast cenovej hladiny podnecuje spotrebu ,pretože kúpna sila peňazí klesá. V dlhom období nastáva pokles spotreby lebo sa  jednotlivé ekonomické subjekty snažia obnoviť svoje likvidne aktíva. Na agregátnej úrovni pokles likvidity vedie k poklesu spotrebných výdavkov a tým k poklesu agregátnych výdavkov ,keďže spotrebne výdavky sú ich organickou účasťou.

Efekt zmien úrokovej miery na spotrebu a úspory

Read More

Inflačné riziko a právne riziká

Predstavuje možnosť, že podnikateľský subjekt utrpí  stratu  alebo dosiahne zisk v  dôsledku inflačného vývoja.  Typickým príkladom  je ovplyvňovanie  úverových vzťahov, pri ktorých práve v dôsledku  inflačného  vývoja  príslušnej  meny veriteľ stráca tým, že pri nezmenenej nominálnej čiastke nezískava ekvivalent pôvodne poskytnutej hodnoty dlžník na druhej strane získava tým, že v reálnej hodnote spláca menej oproti predpokladu.

Inflačné riziko

Inflačné riziko má významný vplyv na vývoj štruktúry ekonomiky jednotlivých  krajín  a   prináša  so  sebou  závažné  sociálne Read More

Strategické spojenectvo Dell s Gatesovým podnikom

Spojenie Dell s Gatesovým podnikom

Michael Dell si bol vedomý svojich odporúčaní, najmä siedmeho bodu, keď v novembri 2004 uzatvoril strategické partnerstvo s Gatesovým podnikom Microsoft Corporation. Nejde síce o žiadnu fúziu, ani o iný druh prepojenia (vlastnícke, manažérske      a pod.), ale o dohodu o spoločnom postupe pri tvorbe systému, ktorý zjednoduší riadiace metódy oboch podnikov. Súčasťou tohto partnerstva je úsilie oboch podnikov poskytnúť zákazníkom možnosť dopĺňať alebo modernizovať stovky či dokonca tisíce serverov v ich podnikoch. Príkladov je celý rad od integrovania softveru Dell OpenManage 4 so Serverom 2003 od Microsoft Systems Management až po produktový rad SQL Server 2005 (SQL = štruktúrovaný opytovací jazyk) s rozšírenou verziou Express Edition a novým produktom Workgroup Edition pre SQL Server 2000 i SQL Server 2005, ktoré bude dodávať podnik Dell. Reč je tiež o Read More

Henry Fayol (1841 – 1925)

Henry Fayol

Bol zakladateľom a hlavným predstaviteľom teórie všeobecnej správy. Bol nazývaný aj „Otec modernej teórie administratívneho manažmentu“. V roku 1860 Fayol absolvoval banskú akadémiu v St. Etienne. Ako 19 – ročný inžinier začal pracovať v uhoľnej a hutníckej spoločnosti.  V roku 1888 bol Fayol zvolený za generálneho riaditeľa spoločnosti. V tom čase bola spoločnosť na pokraji krachu. Keď Fayol v roku 1918 odchádzal z tejto funkcie, patrila spoločnosť medzi najsilnejšie francúzske priemyselné koncerny. Na základe svojich dlhoročných manažérskych skúseností, vyvinul koncepciu teórie všeobecnej správy, ktorú publikoval v roku 1917 pod názvom Administration industrielle et générale. V roku 1949 bola preložená a publikovaná v anglickom jazyku ako General and Industrial Management a je považovaná za základné dielo teórie klasického manažmentu. Read More

Riadice a sprostredkovateľské orgány

Implementáciu každého programového dokumentu riadi poverený riadiaci ogán. V SR sú nimi ministerstvá: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva a MPSVaR. Riadiace orgány sú oprávnené menovať sprostredkovateľské orgány, na ktoré môžu preniesť časť svojej zodpovednosti za riadenie programov.

Inštiúciou, ktorá zastrešuje oblasť štrukturálnych fondov ako celok, je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Bolo zodpovedné za prípravu Nrodného rozvojového plánu.

Tieto ministerstvá sú zároveň riadiacimi orgánmi, čo znamená, že sú plne zodpovedné za implementáciu jednotlivých programov, za Read More

Efekt reálnych zostatkov peňažnej hotovosti ako špecifický prípad efektu bohatstva

Tento efekt odráža vplyv zmien v objeme realnych zostatkov peňažnej hotovosti na spotrebu. Reálne zostatky peňažnej hotovosti predstavujú množstvo peňazí ktoré si jednotlivé ekonomické subjekty ponechávajú v držbe. Ak sú reálne zostatky peňažných  hotovosti vyššie než žiaduce ,relatívne dlhodobo stabilne ,budú ekonomické subjekty zvyšovať spotrebu ,ak sú reálne zostatky peňažných hotovosti nižšie než žiaduce ,spotrebu znížia.

V tomto prípade sa nepovažuje za rozhodujúcu nominálna suma peňazí ktorou ekonomicky subjekt disponuje ,ale tým ,či je ta suma postačujúca na zabezpečenie stabilnej kúpnej sily . Ak sa rovnováha naruší ,následne sa prejaví snaha ekonomického subjektu opätovne dosiahnuť rovnováhu. Osobitým prípadom je cambridgesky efekt ,ktorý odráža vplyv zmien reálnych zostatkov peňažných hotovostí na dopyt po statkoch .
Read More

Osobitné druhy rizik

Spočíva v zmenách výmenných kurzov medzi menami zmluvných partnerov, prípadne medzi domácou menou a treťou menou, v ktorej má byť záväzok vyrovnaný. Zmeny menových kurzov môžu mať kladný, alebo záporný vplyv na predpokladaný výsledok, t.j. môže dochádzať ku kurzovým stratám, ale aj ku kurzovým ziskom.

Predvídanie menového vývoja je veľmi obtiažne, pretože mnohokrát nie je len výsledkom vývoja ekonomických faktorov, ale v niektorých situáciách predovšetkým faktorov neekonomických, ktorých intenzita a smer pôsobenia sa v budúcnosti nedá predvídať. Na kurzové výkyvy pôsobia predovšetkým tieto činitele:

Ekonomické faktúry

Read More

Všetko pre klienta a 7 Dellových krokov

7 Dellových krokov

Texaské mesto Austin však mladý Michael neopustil. Práve tu začal so svojím podnikaním, ktoré malo zo začiatku prevažne podobu predaja upgradovacích súprav pre počítače. Bolo to v období skúmania štúdia každodenných potrieb podniku aj pestrosti záujmov zákazníkov. Aj keď stále ešte nemal ani tušenie, kam jeho loď dopláva, vedel, že musí navrhovať, vyrábať a hlavne prispôsobovať svoje produkty a s nimi spojené služby požiadavkám klientov. A ruka v ruke s tým neskoršie pochopil, že tomu všetkému musí zásadne podriadiť ponuku širokého spektra softveru a periférnych zariadení. Dellovo podnikanie začalo rásť nesmierne vysokým tempom, a tak sa ponik sťahoval stále do väčších priestorov. „Pokazili sme mnoho vecí, ale učili sme sa z vlastných chýb, čo robíme až dodnes“, napísal Dell v spomínanej knihe. Keď v roku 1996 väčšina konkurentov stále ešte len čakala, ako to dopadne, spustil Dell Read More