Platobné inštitúcie

Rozlišuje sa medzi platobným orgánom a plaobnými jednotkami.

Platobný orgánMinisterstvo financií SR – je zodpovedné za finančnú kontrolu finančnej pomoci z EÚ a za finančnú kontrolu orgánov štátnej správy pôsobiacich v tomto procese.

Platobný orgán je zodpovedný za:

  • koordináciu systému finančného riadenia štrukturálnych fondov
  • koordináciu platobných jednotiek, riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pri fin. Riadení ŠF,
  • vykonávanie kontrol na všetkých úrovniach finančného riadenia,
  • príjem prostriedkov EÚ, prevod finančných prostriedkov štrukturálnych fondov na príjmový účet príslušného ministerstva,
  • prevod finančných prostriedkov ŠF konečnému prijímateľovi pomoci prostr. Platobnej jednotky.

Platobnými jednotkami sú ministerstvá zodpovedné za implementáciu jednotl. Priorít programových dokumentov, konkrétne ich organizačné zložky.

Platobné jednotky sú zodpovedné za:

  • zabezpečovanie prevodu finančných prostriedkov z EÚ a zdrojov spolufinancovania zo ŠR konečným prijímateľom,
  • zabezpečovanie predbežnej kontroly pred uskutočnením platieb, vrátane kontroly žiadostí o platbu,
  • vedenie finančných záznamov a výkazov v súlade so smernicami EÚ a národnými predpismi.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.