Tomáš Baťa

Baťa sa pri svojej práci najviac inšpiroval H. Fordom. Neriadil sa však overenými pravidlami, ale vytvoril si svoje vlastné. Svoje pracovné metódy nezatajoval, jeho továrne si chodili obzerať návštevníci z celého sveta.  Baťove závody boli rozdelené do 5 skupín:

výroba obuvi, nákupné oddelenie, predajné oddelenie, pomocné závody a osobné oddelenie.

Riadenie vychádzalo z výrobnej stratégie, ktorá mala tieto ciele:

  1. vyrobiť obuv pre široké vrstvy obyvateľstva – lacná kvalitná obuv, ktorá sa dá vyrobiť len veľkosériovo,
  2. sústavne znižovať výrobné náklady a výrobné ceny,
  3. snažiť sa byť stále „prvý a najlepší” v technike, v organizácii práce, systéme riadenia a vo výkonnosti.

Read More

Programové dokumenty v SR v období 2007 – 2013

Prípravy na nasledujúce obdobie 2007 – 2013 v SR sa začali v roku 2004, keď vláda svojím uznesením č.456/2004 uložila Ministerstvu výstavby a regionálneho royvoja vypracovať Národný strategický referenčný rámec (NSRR).

NSRR je základným dokumentom, ktorý stnoví priority SR pri čerpaní prostriedkov yo štrukturálnzch fondov EÚ a Kohézneho fondu v ďalšom období. Stanovuje základné ciele a priority, ktoré budú rozpracované do jednotlivých operačných programov.

Strategické usmernenie spoločenstva stanovilo na obdobie 2007 – 2013 nasledujúce ciele regionálnej politiky EÚ:

Cieľ Konvergencia – bude financovaný z ERDF a ESF a sústredí sa na regióny NUTS II, teda regióny, ktorých HDP nedosahuje Read More

Politicko – hospodárske riziká

Hospodárske riziká

Sú to riziká vyplývajúce z celkovej politickej, ekonomickej a finančnej situácie krajiny, do ktorej smerujú exporty. Predstavujú bezprostredné ohrozenie zisku, v extrémnych prípadoch aj ohrozenie hospodárskej existencie zahraničných spoločností a dokonca i medzinárodných podnikov. Vznik politických rizík vyplýva zo zmien v politickom okolí podniku a práve politické zmeny sú ich príčinou.

Pre exportéra znamenajú riziko neratifikácie alebo zrušenia kontraktu, embargo na vývoz, neprevedenie devízového transferu, konfiškáciu materiálov a výrobkov. Z najširšieho hľadiska tieto riziká vyplývajú z nepriateľských akcií ako sú vojna, blokáda, Read More

Na začiatku bol pouličný predaj

Michael Dell – začiatky rozvoja spoločnosti

Ako sa Michael Dell vlastne vypracoval do role svetovo uznávaného podnikateľa? Málokto tomu uverí, že začínal podobne ako Thomas Alva Edison. Teda pouličným predajom. Zatiaľ čo slávny vynálezca roznášal noviny a cukrovinky po vlakoch, šestnásťročný stredoškolák Dell ponúkal v rodnom Houstone predplatné denníka Houston Post. V redakcii týchto novín mu najskôr dali zoznam telefónnych čísel, na ktoré mal volať  a ponúkať predplatné. Michael Dell už vtedy vedel uplatniť svoje nadanie pre podnikanie, keď zistil, že oveľa lepšie bude kontaktovať takých potenciálnych zákazníkov, ktorí sa regrutovali z radov čerstvo zosobášených alebo sťahujúcich sa ľudí. Vošiel do kancelárie, kde boli vystavené verejné zoznmy záujemcov o hypotéky, ktoré si nechal okopírovať, a rovnako urobil so zoznamami novomanželov a dvojíc, ktoré mali pred svadbou. Dal si mravčiu prácu a všetkým zasielal osobné listy Read More

Henry Ford (30. júl 1863 – 7. apríl 1947)

V roku 1891 sa zamestnal v Edison Illuminating Company ako inžinier a po druhý raz opustil rodinnú farmu. Čoskoro sa stal hlavným inžinierom a mohol sa naplno pustiť do svojich experimentov. Každý večer po návrate z továrne domovtrávil hodiny prácou na benzínovom motore. Úsilie a vytrvalost neboli márne. V roku 1896 zostrojil svoje prvé samohybné vozidlo podobné bicyklu, zvané Quadricycle. Povzbudený svojim úspechom založil spolu s ďalšími investormi v roku 1899 Detroit Automobile Company. Chcel dokázať nesprávnosť tvrdenia, že automobil je hračka bohatých. Žiadny obchodník v Detroite by nebol investoval do tak riskantného podniku. Ľudia obvykle prijímaju nový výrobok váhavo, zvlášť keď je postrádateľný.

Spoločnosť Detroit Automobile Company však nikdy nepredala viac ako šesť alebo sedem automobilov ročne. Záujem spoločníkov Read More

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Je zameraná na riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Zmyslom Iniciatívy je doplnenie národných stratégií a politík zamestnanosti o inovatívne prístupy na trhu práce, výmenu skúseností medzi partnermi z rôznych krajín.

Oprávnené aktivity v rámci IS EQUAL sa realizujú na území členských štátov a kandidátskych štátov EU.  – je spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Priority programového dokumentu IS EQUAL sú zamerané na: uľahčenie návratu na trh práce dlhodobo nezamestnaným, posilnenie Read More

Dane a transfery – subdeterminant spotreby a úspor

Možno jednoznačne určiť že so zvyšovaním daní sa znižuje úroveň disponibilného dôchodku, no nie je možné jednoznačne určiť, aký to bude mať vplyv na spotrebu resp. úspory domácnosti.

Tento vplyv však možno predvídať, lebo závisí na rôznych faktoroch ako charakter daňovej zmeny, druh daní a iné.

Pri posudzovaní charakteru dňovej zmeny poznáme dočasnú daňovú zmenu, ktorá nemá až taký veľký vplyv na spotrebu ako trvalá daňová zmena. Ak ide o dočasný pokles daní, prax ukázala že to vedie skôr k rastu úspor, než k rastu spotreby.

Rôzne varianty daňovej politiky, ktoré by mohli viesť k zmiernenie vplyvu daní na spotrebu a úspory:

1. Zmeny v samotnom systéme progresívneho zdaňovania alebo hľadanie alternatívnych spôsobov zdaňovania.

V rámci progresívneho zdaňovania sa poukazuje na hraničné daňové sadzby, ktoré majú zásadný význam pre podnety k práci. Ak sú vysoké tak sa tak sa ľudom neoplatí pracovať a prácu nahrádzajú voľným časom a naopak, čím dochádza k poklesu ponuky práce a naopak.
Read More

Riziko z nezaplatenia

Podstatou tohto rizika je, že importér nechce alebo nemôže platiť. Môže to byť v dôsledku jeho platobnej neschopnosti, neochoty platiť alebo môže zaplatiť nižšiu čiastku ako je faktúrovaná cena, pričom sa odvolá na pokles konkurenčných cien. Exportér môže utrpieť stratu aj vtedy, keď tovar síce ešte  nebol odoslaný, ale bola už zahájená výroba. Toto riziko je osobitne výrazné pri exporte technológií, investičných celkov a stavieb, spravidla dodávaných na kľúč a realizovaných na základe bankových úverov so štátnou zárukou.

V rámci obchodných kontraktov partnerov môže vzniknúť riziko z nezaplatenia z časového aspektu v rôznej fáze. Z hľadiska dôslednej prevencie treba rozlíšiť  nasledovné etapy komerčného prípadu, ktorý končí nezaplatením dodávky:

Read More

Michael Dell ako Edison

Michael Dell

Prestížny britský ekonomicky orientovaný denník Financial Times spoločne s významnou americkou audítorskou spoločnosťou PricewaterhouseCooppers každoročne zostavuje rebríček nazývaný „Najuznávanejšie podniky na svete“ a tiež rebríček označený ako „Najváženejšie osobnosti v podnikateľskom svete“. Obidva zoznamy sú zostavované po dôkladnom zvážení všetkých objektívnych faktov a subjektívnych názorov generálnych riaditeľov významných podnikov a správcov najväčších svetových finančných fondov. Z posledného výskumu vyšla v kategórií podnik víťazne americká General Electric a z osobností Bill Gates. V tejto súvislosti je zaujímavé venovať pozornosť aj ďalším vynikajúcim podnikom a jej najvyšším manažérom.

S osobnými počítačmi do prvej desiatky

Read More