Dane a transfery – subdeterminant spotreby a úspor

Možno jednoznačne určiť že so zvyšovaním daní sa znižuje úroveň disponibilného dôchodku, no nie je možné jednoznačne určiť, aký to bude mať vplyv na spotrebu resp. úspory domácnosti.

Tento vplyv však možno predvídať, lebo závisí na rôznych faktoroch ako charakter daňovej zmeny, druh daní a iné.

Pri posudzovaní charakteru dňovej zmeny poznáme dočasnú daňovú zmenu, ktorá nemá až taký veľký vplyv na spotrebu ako trvalá daňová zmena. Ak ide o dočasný pokles daní, prax ukázala že to vedie skôr k rastu úspor, než k rastu spotreby.

Rôzne varianty daňovej politiky, ktoré by mohli viesť k zmiernenie vplyvu daní na spotrebu a úspory:

1. Zmeny v samotnom systéme progresívneho zdaňovania alebo hľadanie alternatívnych spôsobov zdaňovania.

V rámci progresívneho zdaňovania sa poukazuje na hraničné daňové sadzby, ktoré majú zásadný význam pre podnety k práci. Ak sú vysoké tak sa tak sa ľudom neoplatí pracovať a prácu nahrádzajú voľným časom a naopak, čím dochádza k poklesu ponuky práce a naopak.

2. Nahradenie progresívneho systému zdaňovania jednotnou daňou.

Výhody:

  • Je administratívne nenáročná.
  • Odstránenie dvojitého zdanenia zisku.
  • Zvýšenie motivácie k úsporám.
  • Zníženie hraničných daňových sadzieb rozšírením daňovej základne.

Konflikt medzi efektívnosťou a spravodlivosťou daňového systému (princíp vertikálnej a horizontálnej spravodlivosti).

3. Nahradenie progresívneho systému zdaňovania negatívnou dôchodkovou daňou

Stanovenie určitej úrovne zaručeného dôchodku, pričom subjekty, ktoré nedosahujú túto úroveň dostávajú transfery, čo predstavuje negatívne dôchodkové dane. Na druhej strane subjekty, ktoré prevyšujú túto úroveň platia pozitívne dane.

4. Uplatnenie regresívneho systému zdanenia, čím by sa znižovali daňové sadzby pri vyšších dôchodkoch s priaznivým efektom na tvorbu úspor.

5. Orientácia skôr na nepriame dane, než na priame dane.

Nepriame dane nepôsobia tak demotivačne ako priame dane.

6. Daňová disciplína, kde by mali mať významnú úlohu daňové úrady, a to tak pri kontrole dodržiavania daňových zákonov, ako aj pri vymáhaní daní.

Medzery v daňových zákonoch alebo priame porušovanie daňových zákonov, významne modifikujú disponibilné dôchodky, navyše pri minimálnych sankciách.

7. Zmena daňových zákonov v smere motivácie úspor.

Daňovou politikou možno pôsobiť na ochotu domácností sporiť prostredníctvom vplyvu na disponibilný dôchodok. Úspory sú podmienené výškou disponibilného dôchodku. Pretože domácnosti môžu sporiť až pri určitej výške disponibilného dôchodku. Jednotlivé ekonomické subjekty v podstate akceptujú dane ako nevyhnutné zlo. Modifikujú dôchodky domácností, a tým ovplyvňujú možnosti spotreby, ako aj tvorbu úspor. Túto úlohu však plnia čisté dane, ktoré prestavujú rozdiel medzi daňami, ktoré domácnosti platia  a transferovými platbami, ktoré získavajú. Transfery sa vzťahujú len na sociálne odkázaných občanov s cieľom zmierniť najvýraznejšie diferencie.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týkať všetkých spoločností

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.