Riziko z nezaplatenia

Podstatou tohto rizika je, že importér nechce alebo nemôže platiť. Môže to byť v dôsledku jeho platobnej neschopnosti, neochoty platiť alebo môže zaplatiť nižšiu čiastku ako je faktúrovaná cena, pričom sa odvolá na pokles konkurenčných cien. Exportér môže utrpieť stratu aj vtedy, keď tovar síce ešte  nebol odoslaný, ale bola už zahájená výroba. Toto riziko je osobitne výrazné pri exporte technológií, investičných celkov a stavieb, spravidla dodávaných na kľúč a realizovaných na základe bankových úverov so štátnou zárukou.

V rámci obchodných kontraktov partnerov môže vzniknúť riziko z nezaplatenia z časového aspektu v rôznej fáze. Z hľadiska dôslednej prevencie treba rozlíšiť  nasledovné etapy komerčného prípadu, ktorý končí nezaplatením dodávky:

– fáza pred podpísaním kontraktu, resp.  pred poskytnutím úveru

– fáza finančných ťažkostí partnera

– prechodné zastavenie platieb

– oficiálne súdne vyhlásenie úpadku firmy (finančný bankrot)

Najnebezpečnejšie pre dodávateľa je, keď celé riziko z nezaplatenia znáša sám. Preto sa musí snažiť rozkladať riziká  aj na ďalšie subjekty, banky, poisťovne a využívať ďalšie formy obchodovania.

Tovarové riziko

Toto riziko sa tiež nazýva rizikom neplnenia zmluvy. Ide o nebezpečenstvo, že exportér tovar nedodá, prípadne že ho dodá, no v inom ako dohodnutom množstve, kvalite a čase. Príčinou môžu byť výrobné alebo finančné ťažkosti, zdržanie dopravy, celková nespoľahlivosť obchodného partnera. Riziko dodania tovaru horšej akosti súvisí s charakterom obchodovaného tovaru. V prípadoch, keď má odberateľ možnosť oboznámiť sa s tovarom, nepreberá dodávateľ žiadne záväzky za kvalitu tohto dodaného tovaru.

V súčasnosti sa prejavuje snaha preniesť toto riziko v čo najväčšej miere na dodávateľa. Dodávateľ je nútený dodať tovar nielen bez  vonkajších závad, ale navyše nesie  aj riziko eventuálnych skrytých vád a poskytuje taký servis, aby odberateľ mohol výrobok efektívne využiť.

Dopravné riziko

Predstavuje nebezpečenstvo, že tovar bude počas prepravy poškodený, zničený, odcudzený, prípadne dôjde k zdraženiu jeho prepravy. Týka sa tak importéra ako aj exportéra podľa dohodnutej parity Incoterms 2000.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.