DAŇE

Charakteristika

Daň je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.“

Dane platné na Slovensku

Čítať viac

Kto je osobou povinnou platiť DPH v SR

Povinnosť platieb DPH

platiteľ DPH, ktorý dodáva tovar alebo službu,

platiteľ DPH alebo osoba registrovaná pre DPH (neplatiteľ) z titulu nadobúdania tovarov z iných členských štátov a ak jej osoba registrovaná pre DPH z iného členského štátu dodala niektorú z uvedených služieb: intrakomunitárnu prepravu tovaru, jej sprostredkovanie, doplnkovú službu pri intrakomunitárnej preprave tovaru, jej sprostredkovanie, službu ocenenia hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku,

Čítať viac

Registrácia na DPH

Registrácia DPH

Povinnosť registrácie vznikne zdaniteľným osobám (podnikateľom) slovenským a zahraničným, ktoré majú v SR prevádzkareň (personálne a majetkové vybavenie) v prípade, ak za predchádzajúcich najviac 12 kalendárnych mesiacov dosiahli obrat 1 500 000 Sk (uvedenú hodnotu môžu dosiahnuť aj za menej ako 12 mesiacov). Obrat podľa uvedeného sa sleduje od 1. 5. 2004, t. j. od účinnosti zákona č. 222/2004 Z. z. Žiadosť o registráciu sa podáva miestne príslušnému DÚ do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí obratu.

Čítať viac

Radikálne zjednodušenie zákona o dani z príjmov

Zákon o daní z príjmov

Zákon o dani z príjmov tiež radikálne zjednodušuje zdaňovanie príjmov fyzických osôb aj právnických osôb. Aby sa dosiahol najvyšší možný stupeň daňovej transparentnosti a minimalizovali ekonomické deformácie, nový zákon o dani z príjmov eliminuje v maximálnej možnej miere výnimky, oslobodenia od dane a špeciálne režimy.

V oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb boli v minulosti vzhľadom na rôzne nefiškálne ciele ustanovené mnohé výnimky, oslobodenia od dane, odpočítateľné položky, atď., napríklad v oblasti sociálnej politiky. Tieto opatrenia zvyčajne generovali závažné negatívne vedľajšie účinky, ako je hospodárska neefektívnosť a deformácie.

Čítať viac

Verejnosť

Reforma riadenia

Komunikácia voči verejnosti má predovšetkým politickú dimenziu. Reforma verejných financií je dôležitou prioritou vládneho programu a reforma riadenia verejných financií je jej neoddeliteľnou súčasťou. Cieľom komunikácie voči verejnosti preto je v širšom chápaní preukázať, že vláda má jasnú predstavu – obsahovú aj časovú – o plnení priorít svojho programového vyhlásenia, a že túto predstavu aj úspešne napĺňa. To znamená prezentáciu reformy verejných financií ako komplexu zmien, súčasťou ktorého je reforma riadenia verejných financií.

V užšom chápaní by malo ísť o obsahovú aj formálnu prezentáciu samotného projektu reformy riadenia verejných financií ako podmnožiny reformy riadenia verejných financií. V prípade tohto cieľa ide o pasívnu komunikáciu voči verejnosti všeobecne, pričom aktívny záujem sa očakáva zo strany cieľovej skupiny.

Čítať viac

Daň z príjmov

Zavedenie rovnej dane

V oblasti zdanenia príjmov sa daňová reforma sústreďuje na zavedenie rovnej dane. V súlade so zásadou rovného zdanenia príjmov fyzických osôb aj právnických osôb sa od 1. januára 2004 uplatňuje iba jedna lineárna 19% sadzba dane. Nová legislatíva eliminovala 21 rôznych spôsobov zdanenia príjmov, vrátane piatich rôznych daňových sadzieb v jednotlivých daňových pásmach pri dani z príjmov fyzických osôb (10%, 20%, 28%, 35% and 38%).

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Čítať viac

Klienti Štátnej pokladnice

Štátna pokladnica

Dôležitou súčasťou reformy riadenia verejných financií je implementácia systému štátnej pokladnice ako moderného nástroja finančného riadenia v oblasti verejného rozpočtu. Štátna pokladnica bude komunikovať s cca 2500 klientmi, čo predstavuje 5000 až 6000 užívateľov. Cieľom komunikácie s touto skupinou je tréning v používaní informačného systému Štátnej pokladnice.

Čítať viac

Živnostenský list, koncesná listina, živnostenský register

Živnostenský list

Ide o verejnú listinu, ktorú vydá miestny príslušný živnostenský úrad na základe ohlásenia fyzickej alebo právnickej osoby, že chce prevádzkovať niektorú z ohlasovacích živností.
Ohlásenie fyzickej osoby musí podľa ustanovenia § 45 Živnostenského zákona obsahovať:

a) meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo (osobné údaje),
b) obchodné meno,
c) predmet podnikania,
d) identifikačné číslo,
e) miesto podnikania,
f) prevádzkarne (ak sú zriadené),
g) dobu ukončenia podnikania (ak ide o dobu určitú),
h) deň začatia živnosti (ak sa nezačne živnosť prevádzkovať dňom ohlásenia)

Čítať viac