Registrácia na DPH

Registrácia DPH

Povinnosť registrácie vznikne zdaniteľným osobám (podnikateľom) slovenským a zahraničným, ktoré majú v SR prevádzkareň (personálne a majetkové vybavenie) v prípade, ak za predchádzajúcich najviac 12 kalendárnych mesiacov dosiahli obrat 1 500 000 Sk (uvedenú hodnotu môžu dosiahnuť aj za menej ako 12 mesiacov). Obrat podľa uvedeného sa sleduje od 1. 5. 2004, t. j. od účinnosti zákona č. 222/2004 Z. z. Žiadosť o registráciu sa podáva miestne príslušnému DÚ do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po dosiahnutí obratu.

U osôb podnikajúcich na základe zmluvy o združení sa výška obratu zisťuje ako súčet obratov účastníkov združenia a ich spoločného obratu. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, pristúpi k združeniu platiteľov DPH, vznikne jej povinnosť registrácie do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
Zdaniteľné osoby môžu požiadať aj o dobrovoľnú registráciu – bez ohľadu na výšku dosiahnutého obratu.

Povinnosť registrácie vznikne zdaniteľným osobám (podnikateľom) a nezdaniteľným osobám (príspevkovým, rozpočtovým organizáciám), ktoré nadobúdajú v SR tovar z iných členských štátov a hodnota dodaného tovaru v kalendárnom roku dosiahne hodnotu 420 000 Sk. Žiadosť podávajú miestne príslušnému DÚ pred dosiahnutím uvedenej hodnoty. Žiadosť o registráciu môžu podať i dobrovoľne – bez ohľadu na výšku hodnoty tovaru (ak je pre nich výhodnejšie odvádzať DPH v SR, ako kupovať tovary s DPH iných členských štátov).

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

Na Slovensku vstúpilo GDPR do platnosti 25.5.2018.GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ.

Tieto osoby sa po registrácii nestanú platiteľmi dane – to znamená, že si nebudú odpočítavať DPH, bude im vznikať len daňová povinnosť z tovaru nadobudnutého z iných členských štátov.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.