Kto je osobou povinnou platiť DPH v SR

Povinnosť platieb DPH

platiteľ DPH, ktorý dodáva tovar alebo službu,

platiteľ DPH alebo osoba registrovaná pre DPH (neplatiteľ) z titulu nadobúdania tovarov z iných členských štátov a ak jej osoba registrovaná pre DPH z iného členského štátu dodala niektorú z uvedených služieb: intrakomunitárnu prepravu tovaru, jej sprostredkovanie, doplnkovú službu pri intrakomunitárnej preprave tovaru, jej sprostredkovanie, službu ocenenia hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku,

neplatiteľ DPH – zdaniteľná osoba (podnikateľ), ak je odberateľom tovaru, ktorý mu s montážou alebo inštaláciou dodala zahraničná osoba, ktorá v SR nie je platiteľom DPH,

neplatiteľ DPH – zdaniteľná osoba (podnikateľ), ak jej zahraničný dodávateľ dodal niektorú z týchto služieb: reklamné, poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské a tlmočnícke, iné podobné služby, spracovanie údajov a poskytovania informácií, bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby, prevod alebo postúpenie autorských a im príbuzných práv, poskytnutie majetkovo využiteľných práv, pridelenie zamestnancov, nájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou dopravných prostriedkov, telekomunikačné služby, služby televízneho a rozhlasového vysielania, elektronicky dodávané služby, prenos emisných kvót pre skleníkové plyny, poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu cez rozvodné systémy zemného plynu a elektriny a dodanie ostatných priamo súvisiacich služieb, sprostredkovanie uvedených služieb,

neplatiteľ DPH – ak na faktúre uvedie DPH,
– dlžník podľa colných predpisov pri dovoze tovaru z tretieho štátu,
– každá osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok za protihodnotu z iného členského štátu (nie pri darovaní).

Kto je povinný podať v SR daňové priznanie pre DPH, v akej lehote, splatnosť dane

platiteľ DPH – do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho mesiaca alebo kalendárneho štvrťroku), v tej istej lehote je daň splatná, podáva aj nulové daňové priznanie,

platiteľ DPH, ktorý je zahraničnou osobou v SR neetablovanou alebo ktorý dodáva tovar do SR formou zásielkového predaja – podáva daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, len vtedy, ak mu vznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane (nulové priznanie nepodáva),
neplatiteľ, ak je osobou povinnou platiť daň (prenos daňovej povinnosti na odberateľa) – do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v tej istej lehote je daň splatná,

Európske nariadenie GDPR sa začalo týkať všetkých spoločností

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu – do 7 dní od nadobudnutia, v tej istej lehote je daň splatná, k daňovému priznaniu priloží i úradne overenú kópiu dokladu o kúpe,

osoba, ktorá nie je platiteľom a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu – nie je stanovená lehota na podanie daňového priznania, uplatňuje si odpočítanie dane, DÚ vráti DPH do 30 dní od podania daňového priznania.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.