DAŇE

Charakteristika

Daň je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.“

Dane platné na Slovensku

1. Priame dane:

– daň z príjmov fyzických osôb
-daň z príjmov právnických osôb

K 1.1.2004 boli zrušené daň z darovania, daň z dedičstva,
K 1.1. 2005 daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

2. Nepriame dane (dane zo spotreby, spotrebné dane v širšom zmysle):

a) univerzálne:
-daň z pridanej hodnoty

b) selektívne
– spotrebná daň z minerálneho oleja
– spotrebná daň z vína
– spotrebná daň z piva
– spotrebná daň z liehu
– spotrebná daň z tabakových výrobkov

3. Miestne dane

– daň z nehnuteľností (donedávna to bola štátna daň):
– daň z pozemkov
– daň zo stavieb
– daň z bytov
– daň za psa
– daň za užívanie verejného priestranstva
– daň za ubytovanie
– daň za predajné automaty
– daň za nevýherné hracie prístroje
– daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
– daň z motorových vozidiel (nahradila v roku 2005 štátnu cestnú daň)

Vypracovanie dokumentov GDPR od outsourcingovej spoločnosti šetrí náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.