Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor

Dôchodok – základný determinant spotreby a úspor

Dôchodok  je pojem, na ktorý  sa možno pozerať z rôznych hľadísk a z toho vyplýva aj veľa rôznych definícií.

Podľa Samuelsona a Nodrhausa dôchodok vyjadruje celkový objem peňazí, ktoré získava osoba alebo domácnosť za určité obdobie. Pričom ide o tokovú veličinu. Širším vymedzením dôchodku sa stretávame u Lisého, podľa ktorého dôchodok predstavuje tok reálnych alebo finančných zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo plynú z výroby a pripadajú jednotlivým ekonomickým subjektom. Ide o širšiu definíciu, lebo odmena sa tu chápe v peňažnej ale aj naturálnej podobe.

Členenie dôchodkov:

 1. Podľa prvotného rozdelenia:
  1. Prvotné dôchodky – mzdy, odmeny a i.
  2. Druhotné dôchodky – transferové dôchodky – sociálne dávky.
 2. Podľa zmeny cenovej hladiny:
  1. Nominálne – v peňažnom vyjadrení.
  2. Reálne – množstvo tovarov a služieb, ktoré si jeho príjemca nominálneho dôchodku môže kúpiť.
 3. Podľa znovurozdeľovacích procesov:
  1. Osobné – celý dôchodok, ešte pred zdanením.
  2. Disponibilné – dôchodok po zdanení.
 4. Iné kritéria.

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Existuje silná väzba medzi disponibilným dôchodkom a spotrebou, ktorá býva vysvetľovaná ako dôsledok likviditného obmedzenia a prejavu krátkozrakosti. Likviditné obmedzenie znamená že ekonomické subjekty nemajú možnosť získať pomocou pôžičiek prostriedky na zabezpečenie bežnej spotreby.

Prejav krátkozrakosti spočíva v tom, že ekonomické subjekty nevyužívajú všetky dostupné informácie resp. ignorujú nové informácie.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.