Podpora financovania

Európska únia vytvorila pre svojich pristupujúcich členov nástroje štrukturálnej a regionálnej politiky, ktoré majú pomôcť k vyrovnávaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi jej jednotlivými oblasťami. Nie všetky regióny totiž majú rovnakú štartovaciu pozíciu a šancu čeliť výzvam meniaceho sa ekonomického prostredia. Ak by Únia tieto skutočnosti ignorovala, rozdiely medzi regiónmi by sa prehlbovali, čo by v konečnom dôsledku znamenalo spomalenie celkového rozvoja. EÚ preto zvolila inú cestu – cestu politiky solidarity.

Medzi jej nástroje patria 4 štrukturálne fondy, ktoré sú zamerané na špecifické oblasti:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) je zameraný na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov EÚ. Financuje infraštruktúru, investície do tvorby pracovných príležitostí, miestne rozvojové projekty a pomoc malým firmám.
  • Európsky sociálny fond (ESF) má za cieľ pomáhať najmä v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a voľného pohybu pracovných síl. Podporuje návrat nezamestnaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do pracovného života, a to predovšetkým financovaním odbornej prípravy a systému podpory zamestnávania týchto skupín.
  • Európsky poľnohospodársky riadiaci a garančný fond (EAGGF) je určený na podporu rozvoja vidieka a pomoc farmárom v zaostávajúcich regiónoch. Zároveň podporuje adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny, rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov.
  • Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG) pomáha adaptovať a modernizovať rybolovný priemysel.

Na účely zlepšovania životného prostredia a rozvoja dopravnej infraštruktúry v najzaostalejších oblastiach je určený Kohézny fond. Poskytuje priame financovanie projektov zameraných na zlepšenie životného prostredia a rozvoj dopravných sietí.

Okrem možností čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu je možné uchádzať sa aj o podporu zo štyroch iniciatív Spoločenstva. Sú to špeciálne programy zamerané na hľadanie spoločných riešení problémov zasahujúcich celú Európsku úniu.

  • Interreg III je iniciatíva zameraná na podporu cezhraničnej spolupráce a vyváženého rozvoja multiregionálnych oblastí. Interreg III je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
  • Urban II podporuje inovačné stratégie pri obnove miest a chátrajúcich mestských častí. Urban II je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v nastávajúcom skrátenom programovacom období sa Slovensko do tejto iniciatívy nezapojí.
  • Equal predstavuje program, ktorý má za cieľ elimináciu faktorov vedúcich k nerovnoprávnosti a diskriminácii na trhu práce. Equal je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.
  • Leader+ je iniciatíva zameraná na vyhľadávanie nových miestnych stratégií trvalo udržateľného rozvoja a prostriedky pre tento program sa poskytujú z Európskeho poľnohospodárskeho riadiaceho a garančného fondu. V nastávajúcom skrátenom programovacom období sa však Slovensko do tejto iniciatívy nezapojí.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.