Podnikový manažment

Manažment je dosahovanie cieľov prostredníctvom druhých“.   

Patrí mu označenie jedna z najdôležitejších ľudských činností. Je to proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov, resp. zdrojov na požadované výstupy. Vykonávajú ho manažéri, ktorí pomocou racionálnych aktivít vplývajú na zdroje, tieto kombinujú a usilujú sa zabezpečiť ich efektívnu transformáciu. Manažment by sme mohli definovať aj ako  systém jednoty teórie a praxe riadenia v podmienkach reálneho fungovania trhového mechanizmu, ktorý využíva rozsiahly tvorivý prístup subjektu riadenia k objektu riadenia v záujme dosahovania vytýčených cieľov.

Systém manažmentu

Pritom systém manažmentu ako celku organizačnej štruktúry a procesu manažmentu sa utvára pre konkrétne a špecifické podmienky praxe na základe určitého rozsahu. Zmenou myslenia a správania sa manažérov a zamestnancov možno podstatne rýchlejšie a efektívnejšie rozvinúť podnikateľský štýl riadenia. Od neho sa očakáva predovšetkým výrazný rozvoj vnútropodnikového riadenia  v súlade s príslušnými decentralizačnými a samoriadiacimi tendenciami. Systém manažmentu je nevyhnutné rozložiť, usporiadať do vzájomne prepojených podsystémov špecializovaných manažmentov. Ide predovšetkým o také špecializované manažmenty ako sú napr. marketingový manažment, komplexný manažment kvality, strategický manažment, projektový manažment, výrobný manažment vrátane manažmentu predvýrobných etáp, organizačný manažment, logistický manažment, informačný manažment, personálny manažment a vôbec riadenie ľudských zdrojov, finančný a investičný manažment, manažment inovácií, hodnotový manažment a operačný vnútropodnikový manažment.

Manažment však neslúži len na racionálne ovplyvňovanie podnikateľského správania, ale uplatňuje sa aj v nepodnikateľských organizáciách, v ktorých je potrebné racionálne konať. Koncepcia manažmentu ako celku teda sleduje okrem systémového prístupu aj poznanie kultúrno-historického zázemia a sociálno-ekonomického prostredia daného štátu, regiónu, mentality ľudí a podobne. Na toto poznanie sa napája podrobné a dôkladné vypracovanie zodpovedajúcich pravidiel manažmentu pre každú organizáciu.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.