Podnikový manažment

Manažment je dosahovanie cieľov prostredníctvom druhých“.   

Patrí mu označenie jedna z najdôležitejších ľudských činností. Je to proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov, resp. zdrojov na požadované výstupy. Vykonávajú ho manažéri, ktorí pomocou racionálnych aktivít vplývajú na zdroje, tieto kombinujú a usilujú sa zabezpečiť ich efektívnu transformáciu. Manažment by sme mohli definovať aj ako  systém jednoty teórie a praxe riadenia v podmienkach reálneho fungovania trhového mechanizmu, ktorý využíva rozsiahly tvorivý prístup subjektu riadenia k objektu riadenia v záujme dosahovania vytýčených cieľov.

Systém manažmentu

Read More

Podpora financovania

Európska únia vytvorila pre svojich pristupujúcich členov nástroje štrukturálnej a regionálnej politiky, ktoré majú pomôcť k vyrovnávaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi jej jednotlivými oblasťami. Nie všetky regióny totiž majú rovnakú štartovaciu pozíciu a šancu čeliť výzvam meniaceho sa ekonomického prostredia. Ak by Únia tieto skutočnosti ignorovala, rozdiely medzi regiónmi by sa prehlbovali, čo by v konečnom dôsledku znamenalo spomalenie celkového rozvoja. EÚ preto zvolila inú cestu – cestu politiky solidarity.

Medzi jej nástroje patria 4 štrukturálne fondy, ktoré sú zamerané na špecifické oblasti:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) je zameraný na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov EÚ. Financuje infraštruktúru, investície do tvorby pracovných príležitostí, miestne rozvojové projekty a pomoc malým firmám.
  • Európsky sociálny fond (ESF) má za cieľ pomáhať najmä v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a voľného pohybu pracovných síl. Podporuje návrat nezamestnaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva do pracovného života, a to predovšetkým financovaním odbornej prípravy a systému podpory zamestnávania týchto skupín.
  • Európsky poľnohospodársky riadiaci a garančný fond (EAGGF) je určený na podporu rozvoja vidieka a pomoc farmárom v zaostávajúcich regiónoch. Zároveň podporuje adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny, rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, obnovu vidieka, vidieckeho dedičstva a lesov.
  • Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG) pomáha adaptovať a modernizovať rybolovný priemysel.

Read More

Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor

Dôchodok – základný determinant spotreby a úspor

Dôchodok  je pojem, na ktorý  sa možno pozerať z rôznych hľadísk a z toho vyplýva aj veľa rôznych definícií.

Podľa Samuelsona a Nodrhausa dôchodok vyjadruje celkový objem peňazí, ktoré získava osoba alebo domácnosť za určité obdobie. Pričom ide o tokovú veličinu. Širším vymedzením dôchodku sa stretávame u Lisého, podľa ktorého dôchodok predstavuje tok reálnych alebo finančných zdrojov, ktoré priamo alebo nepriamo plynú z výroby a pripadajú jednotlivým ekonomickým subjektom. Ide o širšiu definíciu, lebo odmena sa tu chápe v peňažnej ale aj naturálnej podobe.

Read More