PREDVÍDANIE VÝVOJA EXTERNÉHO PROSTREDIA

Perspektívy spoločného stravovania

V celej sústave spoločného stravovania na Slovensku prebiehajú zásadné systémové zmeny, ktoré boli vyvolané transformáciou na podmienky trhového hospodárstva. Ako prvé boli sprivatizované tzv. otvorené formy verejného stravovania, ktorými sú reštaurácie, kaviarne, pohostinstvá, motoresty a bufety. Privatizácia tzv. uzatvorených foriem, do ktorých patria závodné stravovanie, školské a nemocničné jedálne, je zložitejšia, pretože tieto formy plnia aj určité sociálne funkcie. Predpokladá sa, že časť nákladov na výrobu jedál v týchto zariadeniach sa bude aj naďalej hradiť zo štátnych, zamestnávateľských (podnikových) a sociálnych fondov. Ukazuje sa, že pri dodržaní určitých podmienok sú aj uzatvorené stravovacie zariadenia atraktívne pre súkromné podnikanie. Read More

Vyšší tlak v stratégií spoločnosti

VoIP

VoIP na jednej strane otvára príležitosť pre začínajúce podniky a na rast podnikov, ktoré v hlasových službách v minulosti nepodnikali. Na druhej strane môže skomplikovať situáciu tradičným telekomunikačným podnikom. K alternatívnym a mobilným operátorom, ktorí ohrozujú ich postavenie, pribúdajú navyše podniky poskytujúce VoIP. Podľa správy OECD ohrozuje internetová telefónia príjmy fixných operátorov hlavne pri medzinárodných hovoroch. Práve v tejto oblasti vedia podniky ako Skype poskytnúť nižšie ceny. Niektorí dominantní fixní operátori sa snažia brániť tým, že modernizujú svoju zastarávajúcu sieť na IP technológiu, Read More

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Zodpovednosť za výrobok

Toto poistenie kryje škodu, ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s dodaním chybného výrobku alebo chybne  vykonanou činnosťou, ktorú si poistený objednal, pokiaľ škoda vznikla zlou kvalitou dodanej veci alebo objednanej činnosti.

Je nutné uviesť, že za chybný sa považuje výrobok, ktorý nezabezpečuje alebo neposkytuje bezpečnosť, ktorú je jeho užívateľ oprávnený očakávať s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane návodu na používanie, údržbu  a celkové zaobchádzanie aké možno rozumne očakávať u takého výrobku i s ohľadom na dobu kedy bol výrobok  daný do obehu.
Read More

Neľútostná konkurencia

Už v roku 2006 plánuje Skype dosiahnuť tržby 200 miliónov dolárov. Aby sa mu to podarilo, bude sa musieť o zákazníkov pobiť v tvrdom konkurenčnom boji. Jeho hlavným nepriateľom je ďalší priekopník internetovej telefónie americký podnik Vonage Holdings. Pôsobí v USA, Kanade a vo Veľkej Británii, no plánuje ďalšiu expanziu. Dva a pol roka po založení podnik získal platiaceho zákazníka. Osud Skypu vyvolal špekulácie aj o budúcnosti Vonage. Časopis Forbes zaradil podnik do prvej päťky najzaujímavejších akvizičných cieľov na získanie technológie VoIP. Služba internetového telefonovania môže byť vhodnou nadstavbou pre e-mailového Read More

Poistenie vývozných úverov a dokumentárnych obchodov

Poistenie vývozných úverov

Poistenie vývozných úverov je typickým poistením finančnej straty. Pojem vývozný úver zahŕňa platobnú podmienku, pri ktorej nastáva v priebehu plnenia obchodu okamžik, kedy vývozná organizácia alebo v jej zastúpení inkasné miesta nedisponujú ani tovarom, ani peňažnou protihodnotou za tento tovar. Ide vlastne  o poistnú ochranu obchodných pohľadávok alebo finančných záväzkov proti stratám z ich nedobytnosti, čím je určitou formou podpory vývozu.
Read More

Vedenie ľudí a kontrola

Priame vedenie spolupracovníkov a podriadených tvorí hlavnú náplň činnosti všetkých manažérov. Schopnosť efektívne viesť iných, predstavuje jednu z rozhodujúcich kompetencií manažéra. Vodcovstvo býva popisované ako vplyv, či umenie takého ovplyvňovania ľudí, aby sa snažili ochotne a s nadšením dosahovať ciele, ktoré pred nimi stoja. „Je to sociálny proces ovplyvňovania činnosti jednotlivcov alebo skupín, ktorého výsledkom je dobrovoľná spoluúčasť uvažovaných osôb na dosahovaní stanoveného cieľa“.

Vedenie ľudí

Read More

Podnikanie v telekomunikáciách

Najväčšie podniky IT sveta

Podniky Microsoft, eBay, Yahoo! a Google, ktoré v minulosti nemali s telefonovaním nič spoločné, budú možno konkurovať tradičným telefónnym operátorom. Vstupujú totiž  do rýchlorastúceho podnikania internetového telefonovania. Na rozdiel od bežných telefonických hovorov je hlas pri VoIP (Voice over Internet Protocol) telefonovaní prekonvertovaný na dáta a následne odoslaný cez internet. Poskytovatelia hlasových služieb majú s touto technológiou porovnaní s klasickými telekomunikačnými operátormi nižšie náklady a spotrebitelia v kombinácií s pomerne nízkou reguláciou zasa lacnejšie služby. Prísľuby nižších cien u zákazníkov zaberajú. Podľa celosvetovej štatistiky spoločnosti Point Topic vzrástol v roku 2005 počet piatich používateľov služieb Read More

Plánovanie, rozhodovanie

Každý podnikateľ si musí urobiť jasnú predstavu o tom, v akom odbore chce podnikať, ako si predstavuje svoje podnikanie a aké výsledky, vrátane finančných, chce dosiahnuť. Musí teda uvažovať smerom do budúcnosti – musí plánovať. Jednou zo základných funkcií manžmentu je proces cieľov podniku, stanovenia prostriedkov na ich dosiahnutie a spôsobov, ktoré umožnia ciele splniť, nazývaný plánovanie. Ciele podniku musia byť vymezené vecne, merateľne a zároveň časovo ohraničené. Je ich možné splniť pomocou pracovných, materiálových, kapacitních a peňažných prostriedkov. Úlohou plánovania a rozhodovania manažéra je, čo najdôkladnejšie stanoviť dosiahnutie stanovených cieľov, aby bol očakávaný výsledok čo najefektívnejší. Read More

Odvetvie stavebnej projekcie

Stavebná projekcia

V odvetví stavebnej projekcie pôsobí niekoľko desiatok až stoviek podnikov. Typickou právnou formou sú spoločnosti s ručením obmedzeným a živnosti, mnohé majú miestny a regionálny význam a pracujú len s dvomi až piatimi zamestnancami. V rebríčkoch a prehľadoch sa uvádza zhruba 20 najvýznamnejších projekčných a inžinierskych podnikov zoradených podľa tržieb, ktoré sa venujú najmä projektovaniu pozemných stavieb, diaľnic ciest a mostov, vodných diel a priemyselných prevádzok. Spomedzi nich boli vybrané podniky, ktoré dominujú odvetviu, pretože sa podieľajú na tržbách odvetvia približne 80 %.

Naftoprojekt, s. s r. o., Poprad mal v hodnotenom roku obrat 900 mil. Sk. a zamestnával 300 pracovníkov. Jeho hlavnou Read More

Dopravné poistenie a poistenie investičných celkov

Poskytuje finančné náhrady za fyzické straty, ktoré vznikli na poistených zásielkach. Poistené sú len vecné škody, teda straty, ktoré vznikli fyzickým zničením, alebo poškodením poistenej veci.

Dopravné poistenie okrem toho kryje len tri druhy majetkovej ujmy:

  • zachraňovacie náklady – sú  spojené  s opatreniami na odvrátenie

hroziacej škody, alebo sú to náklady vynaložené na zábranu zväčšenia rozsahu škody, ktorá už vznikla na poistenej veci (oprava obalu, vysušenie namočeného tovaru). Poisťovne ich hradia len v tom prípade, ak boli vynaložené na nutné a účelné opatrenia a to aj vtedy, keby neboli úspešné. Škoda na zásielke sa hradí len do maximálnej výšky poistnej sumy, ale zachraňovacie náklady sa hradia aj nad poistnú sumu za predpokladu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky o ich účelnosti, úmernosti a nutnosti.

Read More