Dopravné poistenie a poistenie investičných celkov

Poskytuje finančné náhrady za fyzické straty, ktoré vznikli na poistených zásielkach. Poistené sú len vecné škody, teda straty, ktoré vznikli fyzickým zničením, alebo poškodením poistenej veci.

Dopravné poistenie okrem toho kryje len tri druhy majetkovej ujmy:

  • zachraňovacie náklady – sú  spojené  s opatreniami na odvrátenie

hroziacej škody, alebo sú to náklady vynaložené na zábranu zväčšenia rozsahu škody, ktorá už vznikla na poistenej veci (oprava obalu, vysušenie namočeného tovaru). Poisťovne ich hradia len v tom prípade, ak boli vynaložené na nutné a účelné opatrenia a to aj vtedy, keby neboli úspešné. Škoda na zásielke sa hradí len do maximálnej výšky poistnej sumy, ale zachraňovacie náklady sa hradia aj nad poistnú sumu za predpokladu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky o ich účelnosti, úmernosti a nutnosti.

  • zisťovacie náklady  –  na   uplatnenie    nároku   na   náhradu   za

vzniknutú škodu je potrebné predložiť poisťovni doklady o príčine, rozsahu, okolnostiach a výške vzniknutej škody. Tieto skutočnosti zisťuje havarijný komisár, ktorý vyhotoví havarijný certifikát. Náklady spojené s vystavením tohto dokladu nesie poisťovňa.

Poisťovňa nehradí náklady, ktoré vznikli zisťovaním rozsahu škody vzniknutej v dôsledku nepoisteného rizika, avšak aj v tomto prípade hradí náklady havarijného komisára.

  • príspevok k spoločnej havárii – povinnosť náhrady z  tohto titulu

vyplýva pre vlastníka prepravovaného nákladu z inštitúcie spoločnej havárie, ktorá môže byť vyhlásená len počas riečnej a námornej prepravy tovaru.

Poistenie investičných celkov

Ide tu v podstate o poistenie dopravy investičných celkov a ich výstavby. Vzhľadom k ich vysokej hodnote a dĺžke splatnosti pri budovaní, treba venovať veľkú pozornosť už prípravnej fáze vypracovania kontraktu. To znamená, že ešte pred začatím rokovania o podmienkach kontraktu, budú konzultované názory odborníkov z oblasti výroby, obchodnej činnosti, financovania, dopravy a poistenia, pričom účasť technikov a právnikov je samozrejmá.

Časová platnosť tohoto poistenia začína zložením materiálu a zariadenia dopravného prostriedku na stavenisko a trvá až do odovzdania investičného celku kupujúcemu, a to po ukončení prevádzkových skúšok a podpísaní preberacieho protokolu.

  • skladovanie na stavenisku
  • miestna preprava na stavenisku: z  tohto titulu  sú   kryté  škody

spôsobené dopravou na stavenisku a nehody, ku ktorým tam dôjde a týka sa to dopravných prostriedkov používaných  výlučne na stavenisku.

  • vlastná montáž: tu sú poistené riziká konštrukčných chýb, omylov

pri výpočtoch, riziká montážnych a dielenských nedostatkov. Okrem toho je poistené aj riziko z nedostatočnej dielenskej zručnosti.

  • skúšobná prevádzka pred odovzdaním investorovi:  pod  týmto

pojmom sa rozumie obdobie komplexných skúšok po úplnom zmontovaní celku, nie mechanické skúšky jednotlivých agregátov. Rozlišujeme ,,skúšku na sucho“ (cold testing)  bez suroviny, napr. tlakom a „skúšku  so surovinou“ (hot testing). Nepatrí sem vlastná výroba v garančnej prevádzke, ktorá je predmetom garančného poistenia. Za normálnu dobu skúšobnej prevádzky sa považuje 30 dní a možno ju za prirážku k poistnému predĺžiť.

  • zodpovednosť budovateľa voči tretím osobám: vzťahuje  sa   na

osoby  nezúčastnené na výstavbe budovaného diela a ich majetok. Nerozlišuje sa, či bola škoda spôsobená na ich živote, zdraví alebo majetku.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.