Odvetvie stavebnej projekcie

Stavebná projekcia

V odvetví stavebnej projekcie pôsobí niekoľko desiatok až stoviek podnikov. Typickou právnou formou sú spoločnosti s ručením obmedzeným a živnosti, mnohé majú miestny a regionálny význam a pracujú len s dvomi až piatimi zamestnancami. V rebríčkoch a prehľadoch sa uvádza zhruba 20 najvýznamnejších projekčných a inžinierskych podnikov zoradených podľa tržieb, ktoré sa venujú najmä projektovaniu pozemných stavieb, diaľnic ciest a mostov, vodných diel a priemyselných prevádzok. Spomedzi nich boli vybrané podniky, ktoré dominujú odvetviu, pretože sa podieľajú na tržbách odvetvia približne 80 %.

Naftoprojekt, s. s r. o., Poprad mal v hodnotenom roku obrat 900 mil. Sk. a zamestnával 300 pracovníkov. Jeho hlavnou činnosťou je projektová príprava, spracovanie technických, ekologických a energetických štúdií v naftovom a plynárenskom priemysle. V ostatných rokoch ponúka aj dodávky stavieb na kľúč. To znamená od hydrogeologického prieskumu, stavebného povolenia, cez nákup materiálu, strojov až po riadenie montáže. Medzi jeho významné domáce projekty patria skladovacie nádrže pre Transpetrol, zásobníky ropy pre Slovnaft a prekládka ropovodu na Žitnom ostrove. Ceny za projektové práce sú jedny z najvyšších odvetví a ich kvalita a rýchlosť vykonania je nadpriemerná.

Energoprojekt, a. s., Bratislava je dodávateľom inžiniersko-projektových a konzultačných služieb pre energetické stavby, elektrizačné sústavy, teplárenské sústavy a nadväzujúce zariadenia. V hodnotenom roku mal obrat 150 mil. Sk a zamestnával 130 zamestnancov. Úbytok ponuky v pôvodných odboroch projektovania prinútil podnik uchádzať sa o objednávky na projektovanie pozemných stavieb, ekologických stavieb a čerpacích staníc pohonných hmôt. Ceny za projektové práce sú v závese za Naftoprojektom a ich kvalita a rýchlosť sú vynikajúce.

Termoprojekt, s. s r. o., Bratislava je projektovo-inžiniersky podnik so zameraním na nové technológie umožňujúce úsporu energie, napr. zateplovanie budov, komplexné dodávky striech, na ekologické stavby, napr. izolácie skládok odpadov a zatrávnené strechy a na využívanie izolačných hmôt vysokých parametrov, napr. grassiflex. V hodnotenom roku mal obrat 80 mil. Sk a zamestnával 75 pracovníkov. Ceny jeho projektových prác sú na priemernej úrovni odvetvia a ich kvalita a rýchlosť je zľahka nadpriemerná.

Stavoprojekt, a. s., Bratislava poskytuje komplexné inžiniersko-projektové a realizačné služby vrátane zahranično-obchodných služieb. Disponuje aj určitými vlastníckymi podielmi v stavebných podnikoch. V hodnotenom roku dosiahol obrat 120 mil. Sk a zamestnával 110 pracovníkov. Ceny projektových prác sú porovnateľné s Energoprojektom a ich kvalita a rýchlosť je v súlade s priemerom odvetvia.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Noving, a. s., Nováky sa špecializuje na projekty v jadrovej energetike. V hodnotenom roku mal tržby 33 miliónov Sk a 50 zamestnancov. Ceny za jeho projekty sú pod odvetvovým priemerom avšak poskytuje vysokú kvalitu a rýchlosť spracovania projektov.

Hutný projekt, a. s., Košice uskutočňuje technickú pomoc v predprojektovej príprave, projektovú a inžiniersku činnosť pre hutníctvo, plynárenstvo, strojárenstvo a priemyselnú elektrotechniku. Mnohoročné odborné skúsenosti umožňujú realizáciu stavieb formou dodávky na kľúč. V hodnotenom roku dosiahol tržby 30 miliónov Sk so 73 zamestnancami. Za svoje projekty požaduje ceny na priemernej úrovni za odvetvie v súlade s ich priemernou kvalitou a rýchlosťou.

Istroenergo Group, a. s., Levice je jeden z najväčších dodávateľských podnikov podnikov do odvetví energetiky, hutníctva a ekológie. V súčasnosti má 150 zamestnancov a ročný obrat 450 miliónov Sk. Ponúka konzultačné služby, vývoj energetických zariadení, inžiniering, projektovanie a realizáciu stavieb formou na kľúč v tuzemsku aj v v zahraničí. Ďalej ponúka komplexnú konštrukčnú prípravu energetických a ekologických zariadení a príbuzných technológií s využitím najmodernejších technológií, napr. filtrácia spalín, odsírovanie, likvidácia popolčeka. Ceny projektov patria k najvyšším za ktoré zákazník dostane vysokú kvalitu a rýchlu dodávku.

Keramoprojekt, s. s r. o. Trenčín ponúka komplexnú realizáciu stavieb od projektov až po technologické a stavebné dodávky. Projektuje a stavebne realizuje závody na výrobu stavebných hmôt, ako sú cementárne, vápenky, panelárne, tehelne a prevádzky na výrobu priemyselných prefabrikátov z ocele a železobetónu, dlažieb a obkladov. V súčasnosti zamestnáva 120 zamestnancov a dosahuje ročný obrat 200 miliónov Sk. Za svoje projekty požaduje podpriemerné ceny, za ktoré poskytuje mierne nadpriemernú kvalitu.

Hutný projekt, s. s r. o., Bratislava sa pôvodne špecializoval na projektovanie hutníckych závodov a závodov hutnej druhovýroby. Postupne rozširoval ponuku aj do odvetví priemyselnej keramiky, chémie a spracovania ropy, výroby a spracovania gumy a plastov, jadrovej energetiky a priemyselných, občianskych, inžinierskych a dopravných stavieb. Podnik zamestnáva 170 pracovníkov a dosahuje ročný obrat 320 miliónov Sk. Za svoje projekty požaduje podpriemerné ceny, za ktoré poskytuje priemernú kvalitu.

Hydroconsult, a. s., Bratislava bol pôvodne výlučne špecializovaný na projektovanie vodných diel. Po skončení konjuktúry veľkých vodohospodárskych stavieb Hydroconsult sa začal zaoberať aj projektami priemyselných stavieb a občianskej vybavenosti a ponúka komplexnú projektovo-stavebnú relizáciu.. V súčasnosti zamestnáva 80 pracovníkov a jeho ročný obrat je 110 miliónov Sk. Jeho projektové práce patria v odvetví projekcie k najlacnejším, avšak ponúka vysokú kvalitu a rýchlosť. Malá skupina asi 20 pracovníkov vytvorila konkurenčný podnik Hydroprojekt, ktorý zostal pri pôvodnej vodohospodárskej špecializácii, trvá na nadpriemerných cenách, no kvalita projektovania a pružnosť dodávky je podpriemerná.

Veľké množstvo ostatných projektových podnikov najmä malých projektových ateliérov sa venuje projektovaniu verejných budov a obytných domov. Individuálny prístup prístup k zákazníkovi a obmedzený počet služieb im umožňuje dosahovať vysokú rýchlosť poskytovania služby a požadovať vysoké ceny.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.