Plánovanie, rozhodovanie

Každý podnikateľ si musí urobiť jasnú predstavu o tom, v akom odbore chce podnikať, ako si predstavuje svoje podnikanie a aké výsledky, vrátane finančných, chce dosiahnuť. Musí teda uvažovať smerom do budúcnosti – musí plánovať. Jednou zo základných funkcií manžmentu je proces cieľov podniku, stanovenia prostriedkov na ich dosiahnutie a spôsobov, ktoré umožnia ciele splniť, nazývaný plánovanie. Ciele podniku musia byť vymezené vecne, merateľne a zároveň časovo ohraničené. Je ich možné splniť pomocou pracovných, materiálových, kapacitních a peňažných prostriedkov. Úlohou plánovania a rozhodovania manažéra je, čo najdôkladnejšie stanoviť dosiahnutie stanovených cieľov, aby bol očakávaný výsledok čo najefektívnejší. Spôsoby dosiahnutia cieľa môžeme zhrnúť do formulácie pod názvom stratéga firmy.  Plány musia byť vytvorené tak, aby sa zabezpečila koordinácia všetkých aktivít organizácie a tým sa zabezpečí dosiahnutie kvalitných výsledkov. Manažment firmy musí definovať strategické ciele firmy. Keď sa ujasnia princípy a hodnoty firmy, formuluje sa vízia. Ale vo svete zmien sa ciele a vízie počas obdobia podnikania môžu meniť a aktualizovať.

Rozdelenie plánov

Podnikateľský zámer vychádza z dobrého nápadu podnikateľ. Obsahuje majetok podniku a zdroje jeho krytia, štruktúru nákladov a výnosov, tvorbu zisku a jeho delenie a v prípade žiadosti o úver sa predkladá banke v predpísanej forme.

Čiastkové plány

Plán marketingu, finančný plán, plán zásobovania, ďalšie plány. Z praxe je známe, že každý manažér pripravuje a prijíma rozhodnutia, organizuje a kontroluje ich plnenie. Rozhodovanie je často zjednodušene popisované ako „výber medzi alternativami“. Toto je však veľmi zjednodušený pohľad, pretože rozhodovací proces pozostáva z viacerých krokov, medzi ktoré patria: definovanie rozhodovacieho problému a procesu rozhodovania, získavanie objektívnych informácií, určenie kritérií a ich váhy v rozhodovaní, vytvorenie niekoľkých variantov, uskutočnenie výberu a realizácia rozhodnutia, záverečné zhodnotenie efektívnosti.

Organizovanie

Pod pojmom organizovanie v manažmente rozumieme vymedzenie, určenie a zabezpečenie činností a vzájomných vzťahov medzi ľuďmi v pracovných kolektívoch tak, aby boli efektívne zabezpečované zámery a ciele organizácie. Zmyslom organizovanie je vytvoriť prostredie pre efektívnu spoluprácu. Organizačné úrovne sú vytvárané preto, lebo jeden manažér je schopný efektívne riadiť len obmedzený počet ľudí. Úzke rozpätie je charakteristické malým počtom priamo vedených podriadených a veľkých počtom hierarchických stupňov. Široké rozpätie je charakteristické malým počtom organizačných úrovní a veľkým počtom priamo vedených podriadených.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.