Vedúci pracovníci správcov rozpočtových kapitol, zodpovední za premietnutie strategických priorít do rozpočtu

Vedúci pracovníci

Táto cieľová skupina je kľúčová pre implementáciu rozpočtovania podľa priorít, rozpočtovania orientovaného na výsledky a viacročného rozpočtu, pretože na úrovni kapitol prepája vecnú a rozpočtovú stránku fungovania kapitoly. Táto cieľová skupina sa musí stať garantom funkčnosti horizontálnych väzieb medzi vecne príslušnými útvarmi a útvarmi zodpovednými za prípravu a výkon rozpočtu kapitoly. Už počas prípravy rozpočtu pre rok 2004 sa ukázalo, že implementácia programového rozpočtovania mala lepšie výsledky u tých kapitol, kde táto úroveň riadenia skutočne zabezpečila vertikálne prenos politických priorít do rozpočtu kapitoly a horizontálne prepojenie medzi vyššie spomenutými útvarmi kapitol.

Read More

Vymedzenie živnosti

Živnosť

Podnikanie podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, predstavuje jednu z najrozšírenejších a najvyhladávanejších foriem podnikania. To, že ide o jednu z foriem podnikania potvrzuje aj zákonom ustanovený predmet úpravy, ktorý má takmer identickú dikciu § 2
ods.1 Obchodného zákonníka. V § 2 Živnostenského zákona sa uvádza, že „živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“

Živnostenský zákon na rozdiel od Obchodného zákonníka vymedzuje predmet úpravy aj negatívne v § 3 a to tak, že živnosťou nie je:

Read More

Potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Využitie európskych štrukturálnych fondov

Niektoré typy verejných výdavkov sú primárne určené pre rozvoj samotnej národnej ekonomiky, ale zároveň môžu byť prospešné pre zvyšovanie atraktivity krajiny pre zahranič-ných investorov (výdavky do infraštruktúry, rozvoja ľudského kapitálu apod.). Do tejto oblas-ti môžeme zaradiť i možnosť využívania európskych zdrojov – európske štrukturálne fondy sú určené na podporu konvergencie, konkurencieschopnosti a rozvoja regiónov v členských kra-jinách EÚ.

Tieto finančné prostriedky teda zároveň predstavujú významný potenciálny zdroj, ktorý napomáha rozvoju ľudského kapitálu, modernizácii infraštruktúry, ale i skvalitňovaniu podnikateľského prostredia.

Read More

Členovia vlády a členovia Výboru NR SR pre rozpočet a menu

Vládny členovia

Členovia vlády a parlamentu musia zohrajú dôležitú úlohu pri presadzovaní zmien vyplývajúcich z reformy riadenia verejných financií, predovšetkým pri posilnení úlohy strategického plánovania pri alokácii zdrojov a prechode k rozpočtovaniu orientovanému na výsledky.

Určité prvky strategického plánovania sa v systéme tvorby rozpočtu nachádzajú aj dnes, predovšetkým v podobe programového vyhlásenia vlády a jeho premietnutia do priorít rozpočtových kapitol. Tento prístup však nie je formalizovaný a inštitucionalizovaný, a teda nemá systematický charakter. Cieľom komunikácie vo vzťahu k vláde a parlamentu preto bude po prvé, vysvetliť význam rozpočtovania „zhora nadol“, t.j. podľa priorít s tým, že tento prístup má tak ekonomickú, ako aj politickú dimenziu.

Read More

Obchodný register

ORSR

Obchodný register je upravený v Obchodnom zákonníku v hlave 3,ustanovení § 27. Obchodný zákonník vymedzuje obchodný register ako „verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.“ Obchodný register plní viacero funkcií, predovšetkým je to funkcia evidenčná, informačná a kreačná, ktorá spočíva v tom, že zákon viaže vznik obchodných spoločností na zápis do obchodného registra, bez ktorého by spoločnosť právne nevznikla.

Do obchodného registra sa v zmysle § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá i iné právnické osoby. Okrem toho sa zapisujú aj organizačné zložky podnikov slovenských osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb. Fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sú podnikateľmi sa zapisujú do obchodného registra len na vlastnú žiadosť alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Read More

Slovenská republika – investičná pomoc v regiónoch krajín V4

Investičná pomoc – V4

Až donedávna nemalo Slovensko príliš dobrú štruktúru pomoci pre zahraničných investorov. Od 1. 1. 2008 preto nadobudol účinnosť nový Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci. V rámci ustanovení nového zákona sa rozoznávajú štyri hlavné kategórie investičných projektov, na ktoré sa poskytuje regionálna investičná pomoc a pomoc v zamestnanosti: v rámci priemyselnej výroby, technologických centier, centier pre strategické služby a v rámci cestovného ruchu. Podmienky na poskytovanie investičnej pomoci sa odvíjajú podľa zamerania projektu a nezamestnanosti v regióne, pričom vyššia pomoc sa poskytuje projektom s vyššou mierou sofistikovanej výroby a pridanej hodnoty.

Read More

Reforma riadenia verejných financií – Komunikačná stratégia

Riadenie verejných financií

Vláda vo svojom programovom vyhlásení konštatovala, že jednou z najvýznamnejších úloh vlády v tomto volebnom období bude reforma verejných financií. Okrem reforiem na výdavkovej strane verejného rozpočtu a daňovej reformy je jej súčasťou aj reforma riadenia verejných financií.
Viaceré opatrenia prijaté už počas predchádzajúceho volebného obdobia.

Práce na reforme sa však zintenzívnili najmä od decembra 2002, keď prebiehala prípravná fáza projektu reformy riadenia verejných financií (RRVF). Počas prípravnej fázy vznikla detailná predstava o obsahovej štruktúre a časovom harmonograme implementácie projektu. V apríli vláda schválila Stratégiu reformy riadenia verejných financií. Reforma je podporovaná technickou pomocou a pôžičkou Svetovej banky, ktorá bola podpísaná 6.8.2003 vo Washingtone.

Read More