Slovenská republika – investičná pomoc v regiónoch krajín V4

Investičná pomoc – V4

Až donedávna nemalo Slovensko príliš dobrú štruktúru pomoci pre zahraničných investorov. Od 1. 1. 2008 preto nadobudol účinnosť nový Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci. V rámci ustanovení nového zákona sa rozoznávajú štyri hlavné kategórie investičných projektov, na ktoré sa poskytuje regionálna investičná pomoc a pomoc v zamestnanosti: v rámci priemyselnej výroby, technologických centier, centier pre strategické služby a v rámci cestovného ruchu. Podmienky na poskytovanie investičnej pomoci sa odvíjajú podľa zamerania projektu a nezamestnanosti v regióne, pričom vyššia pomoc sa poskytuje projektom s vyššou mierou sofistikovanej výroby a pridanej hodnoty.

Štátna pomoc môže mať povahu dotácie na nákup dlhodobých hmotných alebo nehmotných aktív (garantom je ministerstvo hospodárstva); úľavy na dani z príjmu (garantom je minis-terstvo financií); príspevku na novovytvorené pracovné miesta (garantom je ministerstvo práce a sociálnych vecí) a v neposlednej rade môžeme za štátnu pomoc považovať aj prevod pôdy za zvýhodnených podmienok (garantom je vláda, alebo samospráva).

Investičné stimuly sa diverzifikujú podľa toho v akom regióne a sektore sa projekt realizuje, pričom sú dôležité napríklad oprávnené výdavky na nákup hmotného a nehmotného majetku a počet novovytvorených pracovných miest (priemysel), alebo počet vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov a percento investície financované z vlastných zdrojov (technologické centrá, centrá strategických služieb), či nákup technologického zariadenia (cestovný ruch). Investor si musí aktíva získané prostredníctvom štátnej pomoci udržať počas celej doby, na ktorú boli investičné stimuly pridelené, najmenej však po dobu piatich fiškálnych rokov od schválenia projektu, čo korešponduje so základnými pravidlami Európskej komisie.

Investori musia minimálne 25 % z oprávnených nákladov financovať z iných zdrojov ako je štátna pomoc, teda prostredníctvom vlastných zdrojov investora, alebo prostredníctvom pôžičky. Zákon vylučuje možnosť čerpania štátnej pomoci paralelne z dvoch rozdielnych pro-jektov súčasne.

Investičná pomoc v SR

Na Slovensku vznikajú priemyselné parky z iniciatívy samospráv a za pomoci štátnych dotácií. Na ich schválenie musí v priemyselnom parku plánovať výrobu aspoň jeden investor, stavba parku musí byť v súlade s územným plánom a tiež je potrebné splniť podmienku, že samospráva sa podieľa na nákladoch výstavby minimálne 15 percentami (či už vo forme prevodu pôdy v jej vlastníctve, alebo prostredníctvom úveru a spolufinancovania). Samospráva pôsobí ako sprostredkovateľ prípadných jednaní so Slovenským pozemkovým fondom, pričom tiež musí s jednotlivými investormi uzavrieť zmluvy o budúcej zmluve, z ktorých by mali byť zrejmé budúce zámery investorov.

Investičné pomoci v ostatných krajinách V4:

  1. SR
  2. Poľsko
  3. Maďarsko
  4. Česká republika

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.