Obchodný register

ORSR

Obchodný register je upravený v Obchodnom zákonníku v hlave 3,ustanovení § 27. Obchodný zákonník vymedzuje obchodný register ako „verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín.“ Obchodný register plní viacero funkcií, predovšetkým je to funkcia evidenčná, informačná a kreačná, ktorá spočíva v tom, že zákon viaže vznik obchodných spoločností na zápis do obchodného registra, bez ktorého by spoločnosť právne nevznikla.

Do obchodného registra sa v zmysle § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá i iné právnické osoby. Okrem toho sa zapisujú aj organizačné zložky podnikov slovenských osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb. Fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sú podnikateľmi sa zapisujú do obchodného registra len na vlastnú žiadosť alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Okrem registrácie podnikateľských subjektov prostredníctvom obchodného registra sa v osobitnom registri zapisujú osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia. Túto úlohu plní centrálny živnostenský register, ktorý je upravený zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018. Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už začali postihovať malé a stredné firmy na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk.

Živnostenský register

Živnostenský register je rovnako ako obchodný register verejným zoznamom. Podnikatelia podnikajúci na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako sú napr. slobodné povolania sú zapísané v osobitných registroch vedených príslušnou stavovskou organizáciou. Fyzické osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu (samostatne hospodáriaci roľníci) sa zapisujú do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov podľa osobitných predpisov. Túto evidenciu vedú obce.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.