Členovia vlády a členovia Výboru NR SR pre rozpočet a menu

Vládny členovia

Členovia vlády a parlamentu musia zohrajú dôležitú úlohu pri presadzovaní zmien vyplývajúcich z reformy riadenia verejných financií, predovšetkým pri posilnení úlohy strategického plánovania pri alokácii zdrojov a prechode k rozpočtovaniu orientovanému na výsledky.

Určité prvky strategického plánovania sa v systéme tvorby rozpočtu nachádzajú aj dnes, predovšetkým v podobe programového vyhlásenia vlády a jeho premietnutia do priorít rozpočtových kapitol. Tento prístup však nie je formalizovaný a inštitucionalizovaný, a teda nemá systematický charakter. Cieľom komunikácie vo vzťahu k vláde a parlamentu preto bude po prvé, vysvetliť význam rozpočtovania „zhora nadol“, t.j. podľa priorít s tým, že tento prístup má tak ekonomickú, ako aj politickú dimenziu.


Umožňuje lepšie kontrolovať výdavky, vytvára základ pre rozpočtovanie orientované na výsledky a v konečnom dôsledku umožňuje znižovať verejné výdavky, čo je jedným zo záväzkov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády,
umožňuje lepšie komunikovať rozpočtovú politiku vlády a zlepšiť tým komunikáciu smerom k občanovi.

Po druhé, cieľom komunikácie bude vysvetliť dôležitosť formalizácie a inštitucionalizácie rozpočtovania podľa priorít. Vytvorenie a akceptovanie systému by vláde uľahčilo každoročnú diskusiu a rozhodovanie o návrhu rozpočtu, parlamentu kontrolu zmysluplnosti verejných výdavkov. Prvým krokom týmto smerom bude požiadavka, aby súčasťou východísk štátneho rozpočtu na rok 2005 bola aj konkretizácia programového vyhlásenia vlády v podobe priorít príslušnej rozpočtovej kapitoly.
Návrh formy komunikácie bude predmetom subkomponentu projektu RRVF (Projekt)

Posúdenie systému prepojenia tvorby politiky na najvyššej úrovni a rozpočtovacieho procesu“. Zadanie (Terms of Reference) pre tento subkomponent bude pripravené do konca novembra 2003 a začiatok v druhej polovici januára 2004. Toto časovanie je vyhovujúce, pretože komunikáciu voči vláde a parlamentu je najvhodnejšie začať v súvislosti s novým rozpočtovým cyklom.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.