Potenciál využitia európskych štrukturálnych fondov

Využitie európskych štrukturálnych fondov

Niektoré typy verejných výdavkov sú primárne určené pre rozvoj samotnej národnej ekonomiky, ale zároveň môžu byť prospešné pre zvyšovanie atraktivity krajiny pre zahranič-ných investorov (výdavky do infraštruktúry, rozvoja ľudského kapitálu apod.). Do tejto oblas-ti môžeme zaradiť i možnosť využívania európskych zdrojov – európske štrukturálne fondy sú určené na podporu konvergencie, konkurencieschopnosti a rozvoja regiónov v členských kra-jinách EÚ.

Tieto finančné prostriedky teda zároveň predstavujú významný potenciálny zdroj, ktorý napomáha rozvoju ľudského kapitálu, modernizácii infraštruktúry, ale i skvalitňovaniu podnikateľského prostredia.

Priestor na využitie európskych fondov vytvárajú národné strategické referenčné rám-ce, ktoré zvýrazňujú rozvojové priority jednotlivých štátov zaujímavé pre zahraničných inves-torov. V nasledujúcom texte ponúkame prehľad prioritných smerov rozvoja a očakávaného pozitívneho vplyvu, ktorý by malo mať použitie fondov na vývoj jednotlivých ekonomík V4. Je však potrebné poznamenať, že viaceré prínosy kohéznej politiky sa vplyvom finančnej krí-zy oslabia a očakávania jednotlivých krajín sa nemusia naplniť. Aj preto je dôležité, aby sa štátna pomoc a investičné stimuly na národnej úrovni dopĺňali so strategickými prioritami podporovanými z úrovne EÚ.

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

V Českej republike, Poľsku a na Slovensku sú národné strate-gické referenčné rámce zamerané viac na podporu zaostalých regiónov a dobiehanie úrovne vyspelých regiónov EÚ.

Na druhej strane je zároveň vidieť posun v zameraní podpory, hlavne v Poľsku a Maďarsku, kde sa očakáva určitá priestorová koncentrácia v tzv. póloch rastu, čo bude znamenať presun podpory zo zaostávajúcich regiónov do regiónov s najväčším potenciá-lom rastu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.