Prebytok, deficit rozpočtu a vyrovnaný rozpočet

Rozpočet

Rozpočtový prebytok sa dosiahne vtedy, ak príjmy štátneho rozpočtu sú za dané obdobie vyššie ako jeho výdavky.Rozpočtový deficit vzniká vtedy, keď výdavky štátneho rozpočtu za dané obdobie sú vyššie ako jeho príjmy.

Vyrovnaný rozpočet sa dosahuje, keď príjmy a výdavky štátneho rozpočtu v danom období rovnajúModerné verejné financie rozlišujú štruktúrne a cyklické deficity.

Štruktúrna zložka rozočtu je aktívna

Čítať viac

Podnikanie

Podnikanie

Pojem podnikanie vymedzuje Obchodný zákonník v § 2 ods. 1 takto: „Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.“

Rozlišujeme päť základných pojmových znakov vymedzujúcich túto činnosť:

1. sústavnosť
2. samostatnosť
3. vlastné meno
4. vlastná zodpovednosť
5. dosiahnutie zisku

Čítať viac

Manažment – Priame zahraničné investície v krajinách V4

Priame zahraničné investície

Priame zahraničné investície (ďalej ako PZI) sú jednou z foriem realizácie dlhodobého medzinárodného pohybu kapitálu. PZI tak ako ich chápeme dnes sa začali vo väčšom rozsahu objavovať na konci 19. stor. a boli spojené s britskou imperiálnou koloniálnou ríšou. Priama zahraničná investícia predstavuje kategóriu medzinárodných investícií, ktorá vyjadruje zámer subjektu, ktorý je rezidentom jednej ekonomiky (priamy investor), získať trvalý podiel v podniku so sídlom v inej ekonomike (podnik priamej investície).

Čítať viac

Štátny rozpočet

Štátny rozpočet

Štátny rozpočet je ekonomická kategória, ktorá sa vyvíjala spolu s rozvojom výroby a postavením štátu a jeho funkciami.

Štátny rozpočet predstavuje:
peňažný fond,
• bilanciu,
• zákon,
• nástroj fiškálnej politiky

Z fondového chápania je štátny rozpočet centralizovaným peňažným fondom bilancujúcim príjmy a výdavky štátu. Z účtovného hľadiska je štátny rozpočet bilanciou príjmov a výdavkov.

Čítať viac