Podnikanie

Podnikanie

Pojem podnikanie vymedzuje Obchodný zákonník v § 2 ods. 1 takto: „Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.“

Rozlišujeme päť základných pojmových znakov vymedzujúcich túto činnosť:

1. sústavnosť
2. samostatnosť
3. vlastné meno
4. vlastná zodpovednosť
5. dosiahnutie zisku

Významným pojmovým znakom podnikania je jeho sústavnosť. Sústavnosť predstavuje permanentnú, opakujúcu sa činnosť, ktorú podnikateľ vykonáva v konkrétnom časovom období. Nesmieme si však tento pojem zamieňať s nepretržitosťou, vzhľadom k tomu, že existujú podnikateľské aktivity a činnosti, ktoré majú objektívne podmienený sezónny charakter, vylučujúci rigorózne rešpektovanie neprerušenia časovým horizontom a pritom sú tieto činnosti upravované Obchodným zákonníkom, resp. Živnostenským zákonom. Ide napr. o poskytovanie stravovacích služieb počas letných mesiacov v priestoroch, ktoré sú prevádzkované iba v lete (kúpaliská a pod), resp. v zimných mesiacoch. Takúto objektívne viazanú činnosť na určité časové obdobie, ktorá nemôže mať z hľadiska ostatných pojmových znakov nepretržitý charakter, však považujeme za sústavnú a majúcu charakter podnikania.

Nemenej významným pojmovým znakom je samostatnosť v činnosti podnikateľa.Táto vlastnosť podnikateľskej činnosti predpokladá značnú dávku nezávislosti v rozhodovaní i jej samotnom uskutočňovaní. Podnikateľ spravidla vykonáva svoju činnosť bez podriadenosti akémukoľvek subjektu a limitovaná je len ekonomickým prostredím a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Nezanedbateľným pojmovým znakom podnikateľskej činnosti je aj konanie podnikateľa vo vlastnom mene. Podnikateľ nie je oprávnený vykonávať svoju činnosť pod cudzím menom, resp. pod názvom, ktorý je v rozpore so zákonom.Podnikateľ je povinný konať vo vlastnom mene aj vtedy, ak svoju podnikateľskú činnosť vykonáva na základe pracovnoprávneho vzťahu k inému subjektu, ktorý je voči nemu v postavení zamestnávateľa.

Znaky podnikania

Nemenej dôležitým pojmovým znakom podnikania je konanie na vlastnú zodpovednosť. Podnikateľ v zmysle platnej právnej úpravy zodpovedá za všetky záväzky vzniknuté v dôsledku jeho podnikateľskej činnosti.

Nakoniec svoje opodstatnenie, právne i vecné, má vymedzenie cieľa podnikateľských aktivít, ktorým je dosiahnutie zisku. Ak podnikateľ nedosahuje zisk, nemôže stabilizovať a rozširovať svoje podnikateľské aktivity, v konkurečnom prostredí trhového hospodárstva. Nemôže v konečnom dôsledku podnikanie dlhodobo uskutočňovať. Zisk je koniec koncov výrazným meradlom úspešnosti a efektivity podnikateľskej činnosti i prostriedkom jej prehlbovania a rozširovania.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.