Transformácia regionálneho letiska

Letisko Brno

Letisko Brno-Tuřany má štatút medzinárodného verejného letiska. Jeho súčasná kapacita nie je plne využitá. Letisko sa nachádza 8 km juhovýchodne od Brna a jeho bezprostredný záujmový priestor obsahuje 6 obcí, a to Šlapanice, Tuřany, Slatina, Dvorská, Kobylnice a Brněnské Ivanovice.

Brno-Tuřany je letisko s pravidelnou a nepravidelnou, medzinárodnou a vnútroštátnou prevádzkou. Na vybavenie cestujúcich a ich batožiny používa štandardné zariadenie, ako je zvykom na obdobných európskych regionálnych letiskách. Vybavenie nákladu sa uskutočňuje z dôvodu chýbajúceho kargo terminálu buď priamou prekládkou z kamiónov do lietadla a naopak, alebo zo skladov umiestnených na letisku, kde je tovar krátkodobo skladovaný. Pravidelné linky zabezpečuje slovenský dopravca Sk-Air. Charterové lety zabezpečujú charterové letecké spoločnosti.

Letisková budova je schopná vybaviť za rok 500 000 cestujúcich. Letisko v súčasnosti disponuje zariadením na vybavovanie lietadiel do kapacity 250 cestujúcich. Technologické zariadenie na vybavenie batožiny (röntgeny, dopravníky) je vyhovujúce. Staršie typy prevádzkových technológií sú postupne inovované. Letisko spĺňa požiadavky a normy vyžadované leteckými predpismi, ktoré sú bežné v Európe.

Letisko Brno-Tuřany je z hľadiska dostupnosti vhodne umiestnené medzi hlavnými komunikačnými ťahmi južnej Moravy, medzi diaľnicou D1 Praha – Brno, rýchlostnou cestou R46 Brno – Prostějov – Olomouc – Opava a diaľnicou D2 Brno – Bratislava. Spojenie k týmto ťahom je zabezpečované príjazdovými komunikáciami z centra mesta a od obce Šlapanice po bývalej ceste do obce Tuřany. Oblasť, v ktorej sa letisko nachádza, leží v blízkosti 1. medzinárodného železničného koridoru Nemecko – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – Rakúsko. Priame železničné spojenie tvorí vlečková koľaj z trate 340 Brno – Uherské Hradiště. Vnútorné obslužné komunikácie a parkovisko nie sú rozsiahle. Pozostávajú len zo siete komunikácií v zastavanom areáli a z verejného parkoviska pred vybavovacou budovou.

ČSL, š. p., so sídlom v Prahe

ČSL, š. p., so sídlom v Prahe prešla od roku 1993 významnými zmenami. V roku 1993 začala formulovať rozvojové zámery, v ktorých uvažovala o odštátnení verejných regionálnych letísk vo svojej správe. Na prelome rokov 1994 – 1995 sa uskutočnila reorganizácia ČSL, ktorej výsledkom bola transformácia pôvodnej príspevkovej organizácie na štátny podnik s účinnosťou od 1. 6. 1995. V novej organizačnej štruktúre ČSL bol vytvorený samostatný úsek regionálnych letísk, ktorého hlavná úloha spočíva v zlepšení prevádzkovo-technických podmienok regionálnych letísk, v znížení ekonomickej závislosti týchto letísk od letiska Praha-Ruzyně a v príprave odštátnenia týchto letísk. Všetky tieto plány spolu so skutočnosťou, že ČSL je rovnako investorom rozvoja letiska v Prahe-Ruzyni, ovplyvňujú investičnú politiku ČSL.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týka nás všetkých

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Regionálne letisko Brno-Tuřany patrí k stratovým letiskám. Z nasledujúcej tab. 8.1 je zrejmé, že letisko hospodári počas existencie správy ČSL so stratou. Existuje celá skupina príčin, ktoré vedú k týmto neuspokojivým výsledkom hospodárenia. V prvom rade je to nízka úroveň leteckej prevádzky. Štatistiku prepravných výkonov a pohybov lietadiel ukazuje tab. 8.2. Z tejto štatistiky nemožno robiť zodpovedne adekvátne závery, pretože prevádzka na letisku nebola založená v minulých obdobiach na báze komerčnej, ale na báze politickej.

Letecká doprava na letisku zaznamenala hlboký pokles v roku 1980 z dôvodu dokončenia diaľničného spojenia Praha – Brno – Bratislava, ktoré spôsobilo výrazné zníženie vnútroštátnej leteckej prepravy, ktorá bola do toho času na letisku dominantná. Od roku 1980 sa nepodarilo na letisku dosiahnuť výkony zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Jedným z dôvodov bolo aj odovzdanie letiska ministerstvu obrany v roku 1982. V jeho vlastníctve a užívaní bolo až do roku 1992. V tomto období bola na letisku civilná letecká doprava prakticky len trpená, civilná letecká prevádzka bola výrazne obmedzovaná prevádzkou vojenskou a prepravné výkony stagnovali.  Veľmi sľubný vývoj sa ukazuje po roku 1995, keď sa počet cestujúcich aj prepravený náklad postupne približujú výkonom z rokov šesťdesiatych minulého storočia.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.