Reforma riadenia verejných financií – Komunikačná stratégia

Riadenie verejných financií

Vláda vo svojom programovom vyhlásení konštatovala, že jednou z najvýznamnejších úloh vlády v tomto volebnom období bude reforma verejných financií. Okrem reforiem na výdavkovej strane verejného rozpočtu a daňovej reformy je jej súčasťou aj reforma riadenia verejných financií.
Viaceré opatrenia prijaté už počas predchádzajúceho volebného obdobia.

Práce na reforme sa však zintenzívnili najmä od decembra 2002, keď prebiehala prípravná fáza projektu reformy riadenia verejných financií (RRVF). Počas prípravnej fázy vznikla detailná predstava o obsahovej štruktúre a časovom harmonograme implementácie projektu. V apríli vláda schválila Stratégiu reformy riadenia verejných financií. Reforma je podporovaná technickou pomocou a pôžičkou Svetovej banky, ktorá bola podpísaná 6.8.2003 vo Washingtone.

Od septembra 2003 do júna 2006 bude prebiehať implementačná fáza projektu. Spoločne s inými projektmi (zriadenie Štátnej pokladnice a Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity, Projekt organizačného, funkčného, procesného a informačného auditu ministerstva financií) podstatným spôsobom zvýši kvalitu prípravy aj výkonu verejného rozpočtu, v súlade s odporúčaniami OECD pre inštitucionálne zmeny nutné pre zvýšenie efektívnosti kontroly verejných výdavkov.

Reforma riadenia verejných financií je komplexným projektom, ktorý vyžaduje aktívne zapojenie mnohých ľudí v rámci verejnej správy, od výkonných referentov až po vrcholové riadenie jednotlivých ministerstiev a politických lídrov na úrovni vlády a parlamentu. Významná je aj komunikácia vo vzťahu k verejnosti, pretože ide o realizáciu dôležitej časti programového vyhlásenia vlády.

Vypracovanie GDPR od firmy SAFEDATA vám ušetrí mnoho nákladov

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Cieľom predkladanej komunikačnej stratégie je:

Definovať cieľ komunikácie (obsah pôsobenia) pre každú cieľovú skupinu,
Navrhnúť formu komunikácie (forma pôsobenia) diferencovane pre každú cieľovú skupinu,
Určiť najvhodnejší moment pôsobenia na danú cieľovú skupinu.
Komunikácia je pritom v tomto dokumente chápaná širšie než je obvyklé, nie iba ako komunikácia vysvetľujúca a vytvárajúca politickú priechodnosť reformy, ale aj ako komunikácia vytvárajúca inštitucionálne kapacity zabezpečujúce odbornú priechodnosť reformy.
Hlavným účelom komunikácie je vysvetliť danej skupine zmysel zmien, ukázať úlohu danej skupiny pri dosiahnutí cieľa a pozitívne ju motivovať smerom k aktívnej spolupráci pri implementácii zmien. Komunikácia sa zameria na tie cieľové skupiny, ktoré sú pre úspešnú implementáciu
kľúčové.

Ide o nasledujúce cieľové skupiny:

Členovia vlády a členovia Výboru NR SR pre rozpočet a menu,
vedúci pracovníci ministerstiev a ďalších správcov rozpočtových kapitol, zodpovední za premietnutie strategických priorít do rozpočtu (vedúci úradov, štátni tajomníci),
generálni riaditelia útvarov zodpovedných u správcov kapitol za prípravu rozpočtu
výkonní pracovníci na kapitolách, pracujúci na príprave rozpočtu
Sekcia rozpočtovej politiky, sekcia verejných výdavkov ministerstva financií, Inštitút finančnej politiky
klienti Štátnej pokladnice
verejnosť.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.