Poistenie zodpovednosti za výrobok

Zodpovednosť za výrobok

Toto poistenie kryje škodu, ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s dodaním chybného výrobku alebo chybne  vykonanou činnosťou, ktorú si poistený objednal, pokiaľ škoda vznikla zlou kvalitou dodanej veci alebo objednanej činnosti.

Je nutné uviesť, že za chybný sa považuje výrobok, ktorý nezabezpečuje alebo neposkytuje bezpečnosť, ktorú je jeho užívateľ oprávnený očakávať s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane návodu na používanie, údržbu  a celkové zaobchádzanie aké možno rozumne očakávať u takého výrobku i s ohľadom na dobu kedy bol výrobok  daný do obehu.

Pokiaľ ide o okruh poistených možno povedať, že ide o poistenie kohokoľvek vo vzťahu k tretím osobám, ktorým je poistený podľa zákona povinný poskytnúť odškodnenie. Rovnako ide o poistenie distribútorov všetkého druhu, dovozcov, veľkoobchodníkov, ako i osôb, ktoré vykonávajú opravy, úpravy výrobkov a prenajímajú tovar.

Súčasťou výrobku je  aj obal a tzv. prezentácia výrobku, ktorá zahŕňa návod na používanie a údržbu, a tiež  štítky na strojoch. Všetky tieto údaje musia byť v súlade so skutočnosťou a musia byť jasné a zrozumiteľné. Akýkoľvek rozpor so skutočnosťou sa môže stať základom pre vznik nároku na  náhradu škody, prípadne i trestného konania pre podvod.

Platnosť poistenia sa môže dojednať pre:

– výrobky vyrobené a predané v dobe platnosti poistenia

– výrobky vyrobené skôr, ale ktoré spôsobili poistnú udalosť v čase platnosti poistenia

poistné udalosti, ktoré nastanú po ukončení platnosti, musí byť však dohodnutá doba, počas ktorej má mať poistenie ešte účinnost. Mimoriadnym rizikom, ktoré je možné poistiť s následným zvýšením poistného, je poistenie nákladov súvisiacich so stiahnutím výrobku z obehu po zistení, že má nebezpečnú konštrukčnú chybu, ktorá sa preukázala pri jeho používaní.

 

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.