Poistenie vývozných úverov a dokumentárnych obchodov

Poistenie vývozných úverov

Poistenie vývozných úverov je typickým poistením finančnej straty. Pojem vývozný úver zahŕňa platobnú podmienku, pri ktorej nastáva v priebehu plnenia obchodu okamžik, kedy vývozná organizácia alebo v jej zastúpení inkasné miesta nedisponujú ani tovarom, ani peňažnou protihodnotou za tento tovar. Ide vlastne  o poistnú ochranu obchodných pohľadávok alebo finančných záväzkov proti stratám z ich nedobytnosti, čím je určitou formou podpory vývozu.

Takže poistenie exportného úveru možno vymedziť ako právny vzťah medzi poisťovňou a poisteným, na základe ktorého sa poisťovňa za poplatok zaväzuje odškodniť poisteného za straty, ktoré utrpel v dôsledku nezaplatenia zo strany dlžníka, ktorému dodal tovar alebo iné majetkové hodnoty a poskytol mu pritom úver.

Poistenie dokumentárnych obchodov (dokumentárneho inkasa) sa poisťuje spolu s úverovým poistením. Rovnako ide o úhradu finančnej ujmy, ktorá však vznikla v súvislosti s neprevzatím dodávateľských dokumentov a tým aj tovaru  odberateľom, a odmietnutím ich preplatenia pri platobnej podmienke – inkaso proti dokumentom.

Môže ísť o tieto platobné podmienky:

  1. platba v hotovosti proti odovzdaniu dispozičných dokumentov:

poistná udalosť nastáva vtedy, keď je tovar riadne dodaný, dokumenty sú predložené banke kupujúceho a ten ich odmietne prevziať a preplatiť. Zároveň začnú nabiehať náklady za skladovanie, náklady spojené s opatreniami na získanie nového zákazníka, prípadnej zľavy na tovare, náklady na dopravu do nového miesta určenia alebo na vrátenie zásielky späť k dodávateľovi. Ak sa však zásielka vráti späť k dodávateľovi, končí povinnosť poistiteľa hradiť ďalšie straty ako napr. nepredajnosť tovaru, pokles jeho ceny.

  1. inkaso proti akceptácii zmenky: tu nastane poistná udalosť  buď

odmietnutím prijatia dokumentov s vyvolaním nákladov ako pri prvej platobnej podmienke, alebo kupujúci síce dokumenty prevezme, akceptuje zmenku na fakturovanú hodnotu, ale pri jej splatnosti sa stane insolventným, a tým vznikne strata z titulu platobnej neschopnosti. Ide o kombináciu úverového poistenia a dokumentárneho inkasa a preto sa tieto straty poisťujú za rovnakých sadzieb ako úverové poistenie.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej firmy SAFEDATA

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.