Vedenie ľudí a kontrola

Priame vedenie spolupracovníkov a podriadených tvorí hlavnú náplň činnosti všetkých manažérov. Schopnosť efektívne viesť iných, predstavuje jednu z rozhodujúcich kompetencií manažéra. Vodcovstvo býva popisované ako vplyv, či umenie takého ovplyvňovania ľudí, aby sa snažili ochotne a s nadšením dosahovať ciele, ktoré pred nimi stoja. „Je to sociálny proces ovplyvňovania činnosti jednotlivcov alebo skupín, ktorého výsledkom je dobrovoľná spoluúčasť uvažovaných osôb na dosahovaní stanoveného cieľa“.

Vedenie ľudí

Vedenie ľudí predstavuje činnosť manažéra, ktorá usmerňuje a motivuje pracovníkov tak, aby sa dosiahli stanovené ciele organizácie. Vo vedení prevláda interpersonálne hľadisko. Vedenie ľudí nemožno chápať ako činnosť, ktorá sa začína po plánovaní, organizovaní a personalistike a končí sa pred kontrolou. V skutočnosti je efektívne vedenie ľudí rozhodujúcim predpokladom na realizáciu všetkých ostatných manažérskych funkcií. Ťažisko efektívneho vedenia ľudí je v schopnosti manažéra motivovať a komunikovať s ľuďmi.

Medzi základné štýly vedenia ľudí patrí autoritatívny, participatívny, demokratický a liberálny štýl. Autoritatívny štýl je direktívny spôsob vedenia, s prísnou hierarchiou funkcií, využívaním moci.  Participatívny štýl je definovaný ako kooperatívny spolupracujúci štýl a spôsob vedenia, s aktívnou účasťou všetkých pracovníkov na rozhodovaniach. Demokratický štýl je z pohľadu otvorený štýl vedenia voči podriadeným, berie do úvahy aj názory podriadených, úspešnosť tohto štýlu závisí od sebadisciplíny podriadených. Liberálny je charakterizovaný ako mäkký spôsob vedenia, s vyhýbaním sa zodpovednosti, nevyužíva sankcie, netrestá, zo všetkých štýlov má najnižšiu úspešnosť.

Kontrola 

Kontrola môže plniť túto funkciu zameranú na hodnotenie procesov len vtedy ak ten,  kto vykonáva kontrolu má dostatok informácií, taktiež sú známe kritéria na hodnotenie  a ten,  kto vykonáva kontrolu má schopnosť získavať príčiny odchýlok. Úlohou kontroly je zisťovať skutočný stav, porovnávať ho s vývojom  a vyvodzovať závery.

Podstata a obsah manažmentu sú závislé od špecifík riadeného objektu (spoločnosti). K efektívnemu využitiu všetkých zdrojov a dosiahnutiu vytýčených cieľov je potrebná dokonalá súhra celkovej štruktúry podnikového manažmentu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.