ÚVOD DO STRATEGICKÉHO RIADENIA

Prieskumný oddiel

V podnikaní, rovnako ako vo vojenstve, v diplomacii či politike, pochopenie poslania slúži na to, aby sa pozornosť zamerala na najdôležitejšie úlohy a zabezpečila sa jednotná podpora a úsilie. Rozdiely medzi stratégiou, poslaním a taktikou možno ľahko vidieť vo vojenstve, odkiaľ pochádza pôvodný význam  slova stratégia.

Uvažujme o skupine vojakov, ktorí dostali rozkaz preniknúť na nepriateľské územie a získať informácie o nepriateľskej obrane a počte obrancov. Keď vojaci prekročili frontovú líniu, uvideli množstvo bojových príležitostí:

– lokalizovali veliteľské stanovisko nepriateľa a mohli ho zničiť,

– uvideli zásobovací vlak, ktorý by mohli zničiť, keby vyhodili do povetria dôležitý most,

– spozorovali nepriateľské lietadlo smerujúce na ich územie.

Predtým ako vojenská jednotka začala plniť rozkaz, jej veliteľ musel rozhodnúť, či budú:

– pochodovať v regulárnej uniforme so zvýšeným rizikom odhalenia, ale s lepšou šancou na prežitie v prípade zajatia,

– pochodovať v prestrojení so zníženým rizikom odhalenia, ale so slabšou nádejou na prežitie v prípade zajatia.

Napokon veliteľ musel rozhodnúť, či nariadenú akciu realizujú s vlastným zdrojom potravín, alebo si ich budú obstarávať počas pochodu z miestnych zdrojov.

Proces prijímania strategických rozhodnutí

Stavab, a. s. patrí medzi popredné stavebné podniky na Slovensku. Jeho hlavným stavebným programom sú diaľnice, no venuje sa aj výstavbe a rekonštrukcii ciest I. a II. triedy, opravám mostov, prekládkam a úpravám vodných tokov. Strategické rozhodnutia sa prijímajú na najvyššom stupni riadenia na generálnom riaditeľstve. Návrhy na dôležité rozhodnutia môžu prichádzať zdola, z úrovne odštepných závodov, alebo zhora od vlastníkov, ktorí sú členmi predstavenstva. Návrhy sú prerokovávané na porade generálneho riaditeľa, na ktorej sa rozhodne, či sa návrh schváli, odporučí na rozpracovanie, alebo zamietne. Po predbežnom schválení sa odovzdá na termínované rozpracovanie odborne príslušnému útvaru na generálnom riaditeľstve. Dopracovaný návrh sa opätovne prerokováva na gremiálnej porade, alebo na rozšírenom vedení podniku, prípadne až v predstavenstve. Schválené strategické rozhodnutie sa realizuje v odštepných závodoch až po úroveň stredísk a pracovísk.

Pri skúmaní cenníkov nakupovaného materiálu, ktoré vykonal ekonomický úsek na generálnom riaditeľstve, sa zistilo, že dochádza k predražovaniu vstupov, pretože sa nedostatočne využíva možnosť znižovania nákladov na materiál, napr. vo forme množstevných rabatov. Ekonomický riaditeľ upozornil na gremiálnej porade na túto skutočnosť a predložil návrh na zníženie nákladov na materiál prostredníctvom centrálneho nákupu vybraných materiálov a surovín. Účastníci gremiálnej porady jeho zistenia akceptovali a poverili ho vypracovať analýzu spotreby materiálu a vyčísliť úspory v dôsledku centrálneho nákupu.

Z analýzy vyplynulo, že z celkového počtu približne 5 000 nakupovaných položiek, je 300 položiek (90 % výdavkov na nákup) výhodnejšie nakupovať centrálne. Úspory z množstevných rabatov sa ukázali vyššie ako dodatočné náklady spojené s centrálnym nákupom, napr. náklady na dopravu materiálov a surovín do jednotlivých stredísk. Predstavenstvo schválilo predložený návrh a označilo takto nakupované položky za strategické. Môžu byť nakupované len so súhlasom generálneho riaditeľstva a výkonom tohto rozhodnutia je poverený odbor zásobovacích a odbytových činností (OZOČ). Bol určený zoznam strategických dodávateľov a nižšie organizačné útvary musia odoberať materiál a suroviny výlučne prostredníctvom OZOČ, napr. pohonné hmoty a mazivá sú nakupované centrálne výlučne zo Slovnaft, a. s. Implementáciu rozhodnutia ďalej zabezpečovali odborní riaditelia, ktorí prerokovali s určenými strategickými dodávateľmi nové obchodné podmienky a riaditelia odštepných závodov, ktorí rozviazali obchodné zmluvy so svojimi dodávateľmi a špecifikovali svoje požiadavky na nákup generálnemu riaditeľstvu. Z nového spôsobu nákupu existujú aj výnimky, keď pri diaľkových cestách môžu vodiči nákladných áut nakúpiť pohonné hmoty na verejných čerpadlách prostredníctvom platobných kariet. Ekonomický riaditeľ a jeho aparát priebežne sledujú a vyhodnocujú realizáciu tohto strategického rozhodnutia a v pravidelných intervaloch oboznamuje s výsledkami hodnotenia členov gremiálnej porady a predstavenstva.

Pozitívne skúsenosti s úsporami z centrálneho nákupu materiálu upriamili pozornosť na výber jediného poskytovateľa mobilnej telefónie. Podnik prichádzal o nemalé sumy peňazí, pretože jeho zamestnanci využívali na služobné rozhovory siete dvoch mobilných operátorov. Náklady sa zvyšovali každým hovorom medzi dvomi sieťami.  Vrcholné vedenie preto rozhodlo, že podnik uzatvorí zmluvu len s jedným prevádzkovateľom. Hoci toto rozhodnutie vyvolalo vyššie počiatočné náklady, dlhodobo sa náklady telefonovanie znížili.

V podniku nie je útvar, ktorý by sa zaoberal výlučne strategickým riadením, alebo zhromažďoval informácie a vypracovával podklady pre strategické rozhodnutia. Každý útvar generálneho riaditeľstva sa zaoberá strategickými záležitosťami v rámci svojej pôsobnosti, pričom strategické rozhodnutia prijíma vrcholné vedenie alebo predstavenstvo. Koordináciou vypracovania strategických dokumentov je poverený poradca generálneho riaditeľa, ktorý a zúčastňuje rozšíreného vedenia podniku, je pozývaný na porady odborných útvarov, ak sa na nich riešia záležitosti strategického rázu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.