Radikálne zjednodušenie zákona o dani z príjmov

Zákon o daní z príjmov

Zákon o dani z príjmov tiež radikálne zjednodušuje zdaňovanie príjmov fyzických osôb aj právnických osôb. Aby sa dosiahol najvyšší možný stupeň daňovej transparentnosti a minimalizovali ekonomické deformácie, nový zákon o dani z príjmov eliminuje v maximálnej možnej miere výnimky, oslobodenia od dane a špeciálne režimy.

V oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb boli v minulosti vzhľadom na rôzne nefiškálne ciele ustanovené mnohé výnimky, oslobodenia od dane, odpočítateľné položky, atď., napríklad v oblasti sociálnej politiky. Tieto opatrenia zvyčajne generovali závažné negatívne vedľajšie účinky, ako je hospodárska neefektívnosť a deformácie.

Daňová reforma bola koordinovaná s reformou sociálneho zabezpečenia, dôchodkovou reformou a reformou systému zdravotníctva. Prakticky všetky odpočítateľné položky a výnimky, ktoré boli pôvodne zamerané na dosahovanie nefiškálnych politických cieľov, sú teraz nahradené cielenými opatreniami v konkrétnych oblastiach politiky. Napríklad odpočítateľná položka na dieťa bola zrušená a bola zavedená nová forma cielených sociálnych kompenzácií a nárokov, ktoré by mali zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie príjmov, z ktorých majú prospech predovšetkým rodiny s deťmi s nízkym príjmom.

Výnimky a oslobodenia od dane, vrátane daňových prázdnin, odkladov platenia daní, individuálne daňové základy a osobitné sadzby dane, sú eliminované aj pri zdaňovaní spoločností. Paušálna daň pre podnikateľov bola zrušená a bol zavedený inštitút paušálnych výdavkov.

Zjednodušenie zákona o dani z príjmov dramaticky zlepší jeho transparentnosť a podnikateľské prostredie. Eliminuje jednu z hlavných prekážok podnikania, ktoré boli identifikované na Slovensku v podnikateľských prieskumoch – neúnosná komplikovanosť a časté zmeny v daňových zákonoch. Implementácia daňovej reformy by mala pozitívne ovplyvniť podnikateľské prostredie v strednodobom a dlhodobom výhľade a mala by slúžiť ako hlavný stimul pre ďalší príliv priamych zahraničných investícií. Okrem toho vláda očakáva, že nízke sadzby dane z príjmov právnických osôb a vysoká transparentnosť zákona o dani z príjmov by mali prudko znížiť rozsah daňových únikov a obchádzanie povinnosti platiť dane. Následne na to sa v strednodobom a dlhodobom výhľade očakáva zlepšenie výberu daní, napriek zníženiu nominálnej sadzby dane.

Nedodržanie GDPR stojí malé firmy vysoké pokuty

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Základné informácie o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 222/2004 Z. z. upravujúci daň z pridanej hodnoty v SR od 1. 5. 2004.
Čo je predmetom dane:
– dodanie tovaru a služby v SR za protihodnotu zdaniteľnou osobou,
– nadobudnutie tovaru v SR z iného členského štátu EÚ za protihodnotu,
– dovoz tovaru do SR z tretích štátov (nečlenských štátov EÚ).

Kto je zdaniteľnou osobou

Každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť (podnikanie), z ktorej dosahuje príjem. Podnikaním pre účely DPH je aj činnosť vykonávaná ako slobodné povolanie, duševná tvorivá a športová činnosť, využívanie majetku (prenájom majetku). Každá osoba (i FO – nepodnikateľ) sa považuje za zdaniteľnú osobu.

Monika Vranová

Majiteľka niekoľkých úspešných obchodných spoločností. Vo voľnom čase rada bloguje a svoje skúsenosti a názory zdieľa ostatným.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.